Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. októbra 2019 vyzvanie na národný projekt PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2019-5.

Zdroj: MV SR

Dobrí ľudia MV SR na Dobrom trhu podporili ženy v núdzi

Bratislavské ulice Panenská a Podjavorinská v nedeľu 15. septembra opäť ožili populárnym pouličným podujatím Dobrý trh, kde tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra Slovenskej republiky opäť nesklamal. Tento rok sa zamestnanci sekcie európskych programov  MV SR  rozhodli opäť podporiť a prispieť finančným darom Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Najvyšší súd rozhoduje rýchlejšie. Výrazne k tomu prispelo analytické oddelenie.

Posilnenie odborných kapacít je jednou z hlavných aktivít Najvyššieho súdu. Vďaka operačnému program Efektívna verejná správa, prostredníctvom národných projektov Zefektívnený Najvyšší súd fáza 1 a fáza 2 sa už podarilo personálne zabezpečiť Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky, známe ako ODAK. Plánujú sa aj ďalšie činnosti na podporu transparentnosti a otvorenosti Najvyššieho súdu. ODAK svojou činnosťou … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomáha Regulačnému úradu zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a modernizovať poskytovanie verejných služieb

Hoci primárne je získanie a prehlbovanie vzdelania záujmom i povinnosťou štátneho zamestnanca, úlohou zamestnávateľa je okrem iného aj starať sa o vzdelávanie svojich ľudských zdrojov, či už formou prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie. Vzdelávanie zamestnancov je druh starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, ktorý v konečnom dôsledku prináša úžitok zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY POKRAČUJE V ZEFEKTÍVŇOVANÍ SVOJICH PROCESOV

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) národným projektom (NP) „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2“, ktorý je kontinuálnym pokračovaním už realizujúceho sa národného projektu. Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti NS SR prostredníctvom posilnenia analytických kapacít vrátane zefektívnenia procesov rozhodovacej činnosti NS SR, nastavenia systému automatizácie … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eur

Ministerstvo vnútra vyhlasuje výzvu s cieľom podporiť tvorbu SMART regiónov na Slovensku, ktoré budú môcť fungovať efektívnejšie a budú môcť kvalitnejšie spolupracovať s mestami a obcami na svojom území. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dňa 15.05.2019 vyhlásil výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ pre samosprávne kraje. Výzva je zameraná najmä na podporu uplatnenia SMART princípov … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYHLÁSENIE DOPYTOVO-ORIENTOVANEJ VÝZVY PRE SAMOSPRÁVNE KRAJE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 dopytovo-orientovanú výzvu pre samosprávne kraje. Výzva sa týka témy Inteligentný a lepší samosprávny kraj. V rámci témy sú oprávnenými žiadateľmi: samosprávne kraje (VÚC).

Hľadáme do tímu nové posily

Do tímu operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) hľadáme na viaceré pozície nových kolegov. V inzeráte nižšie nájdete všetky potrebné informácie.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – POSILNENIE VÝKONU REGULÁCIE A ŠTÁTNEHO DOHĽADU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB A ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI BROADBANDU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 07. mája 2019 vyzvanie na národný projekt POSILNENIE VÝKONU REGULÁCIE A ŠTÁTNEHO DOHĽADU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB A ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI BROADBANDU s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-4.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa mal svoje 15. zasadnutie

Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré bolo zároveň prvým v tomto roku. Na zasadnutí sa okrem členov Monitorovacieho výboru zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie ako aj prijímatelia jednotlivých národných projektov, ktorí prezentovali informácie o plánovanej implementácii jednotlivých národných projektov v roku 2019. Zároveň bolo na zasadnutí výboru … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ SKVALITNÍ VEREJNÉ POLITIKY PROSTREDNÍCTVOM AKTUÁLNYCH DÁT

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) chce prostredníctvom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ financovaného cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) skvalitniť tvorbu verejných politík. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík a to prostredníctvom získavaných relevantných dát … Čítať ďalej

Logo Ministerstva vnútra SR
Zdroj: MV SR

Rezort vnútra v roku 2018 pokračoval v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2018 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O 15. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V stredu 20. marca sa uskutoční 15. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Riadiaci orgán pre OP EVS bude členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, predkladať na schválenie upravený štatút a rokovací poriadok MV, prezentovať vybrané príklady dobrej praxe a tiež predstaví akčné plány prijímateľov národných projektov … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O UKONČENÍ MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽONFP TÝKAJÚCI SA KONKRÉTNYCH VÝZIEV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 uzatvára predmetné výzvy ku dňu 15. 01. 2019 a ukončuje možnosť predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadateľmi v týchto výzvach.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-15.