Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eur

Ministerstvo vnútra vyhlasuje výzvu s cieľom podporiť tvorbu SMART regiónov na Slovensku, ktoré budú môcť fungovať efektívnejšie a budú môcť kvalitnejšie spolupracovať s mestami a obcami na svojom území. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dňa 15.05.2019 vyhlásil výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ pre samosprávne kraje. Výzva je zameraná najmä na podporu uplatnenia SMART princípov … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYHLÁSENIE DOPYTOVO-ORIENTOVANEJ VÝZVY PRE SAMOSPRÁVNE KRAJE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 dopytovo-orientovanú výzvu pre samosprávne kraje. Výzva sa týka témy Inteligentný a lepší samosprávny kraj. V rámci témy sú oprávnenými žiadateľmi: samosprávne kraje (VÚC).

Hľadáme do tímu nové posily

Do tímu operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) hľadáme na viaceré pozície nových kolegov. V inzeráte nižšie nájdete všetky potrebné informácie.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – POSILNENIE VÝKONU REGULÁCIE A ŠTÁTNEHO DOHĽADU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB A ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI BROADBANDU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 07. mája 2019 vyzvanie na národný projekt POSILNENIE VÝKONU REGULÁCIE A ŠTÁTNEHO DOHĽADU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB A ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI BROADBANDU s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2019-4.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa mal svoje 15. zasadnutie

Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré bolo zároveň prvým v tomto roku. Na zasadnutí sa okrem členov Monitorovacieho výboru zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie ako aj prijímatelia jednotlivých národných projektov, ktorí prezentovali informácie o plánovanej implementácii jednotlivých národných projektov v roku 2019. Zároveň bolo na zasadnutí výboru … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ SKVALITNÍ VEREJNÉ POLITIKY PROSTREDNÍCTVOM AKTUÁLNYCH DÁT

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) chce prostredníctvom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ financovaného cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) skvalitniť tvorbu verejných politík. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík a to prostredníctvom získavaných relevantných dát … Čítať ďalej

Logo Ministerstva vnútra SR
Zdroj: MV SR

Rezort vnútra v roku 2018 pokračoval v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2018 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O 15. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V stredu 20. marca sa uskutoční 15. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Riadiaci orgán pre OP EVS bude členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, predkladať na schválenie upravený štatút a rokovací poriadok MV, prezentovať vybrané príklady dobrej praxe a tiež predstaví akčné plány prijímateľov národných projektov … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O UKONČENÍ MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽONFP TÝKAJÚCI SA KONKRÉTNYCH VÝZIEV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 uzatvára predmetné výzvy ku dňu 15. 01. 2019 a ukončuje možnosť predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadateľmi v týchto výzvach.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-15.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2018 vyzvanie na národný projekt PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-13.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O 14. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V utorok 27. novembra sa uskutoční 14. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Hlavným bodom programu zasadnutia bude prezentácia a následné schvaľovanie predložených zámerov národných projektov. Riadiaci orgán pre OP EVS bude zároveň členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o pokroku dosiahnutom pri implementácii komunikačnej stratégie, … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

Vo štvrtok 22. novembra sa uskutoční v poradí už 11. zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Komisia bude posudzovať relevantnosť a realizovateľnosť navrhovaných zámerov ako aj ich súlad so Systémom vzájomnej koordinácie medzi operačným programom Integrovaná infraštruktúra a OP EVS. Po schválení reformného zámeru, budú zmeny a podnety zapracované do podoby už konkrétnych národných projektov, ktoré sú následne … Čítať ďalej