Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020, 5.0

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2021)4249 zo dňa 08.06.2021 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je doplnenie novej prioritnej osi č. 4 s názvom REACT … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Príručka k procesu verejného obstarávania

RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 13.5.2021. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Konalo sa 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa

Dňa 10. decembra 2020 sa uskutočnilo 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa (MV OP EVS). Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia pandémie COVID-19 na území SR a s tým súvisiacich obmedzení sa prvýkrát konalo on-line formou prostredníctvom platformy Cisco Webex. V úvode stretnutia sa všetkým prítomným prihovorili predseda výboru minister vnútra SR Roman … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa podporí zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Dňa 3. 9. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“. Ambíciou národného projektu je docieliť zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov ako aj zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania. Úrad identifikoval viaceré oblasti, ktoré si následne určil ako … Čítať ďalej

Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii

Riadiaci orgán (RO) pre OP EVS sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza … Čítať ďalej

USMERNENIE č. 8 k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

RO pre OP EVS zverejnil toto usmernenie s cieľom stanoviť rozsah a podmienky k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s prihliadnutím na postupné uvoľňovanie opatrení  pre boj s COVID-19. Usmernenie nadväzuje na oznámenie zverejnené na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 k  obdobiu mimoriadnej situácie, v ktorom RO pre … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

DÔLEŽITÝ OZNAM – Usmernenie RO pre OP EVS k uplatneniu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v období uplatnenia mimoriadnej situácie pri projektoch v realizácii

V súlade s článkom 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP, resp. článkom 6 odsek 10 ako prílohy práv a povinností rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v nadväznosti na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, si Vám RO pre OP EVS týmto usmernením dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 09. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 14. februára 2020 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.2-2020-1.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – aj túto možnosť prinesú projekty, ktoré budú implementované z Operačného programu Efektívna verejná správa.  Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Podpora koordinačných a implementačných kapacít … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP – PODPORA KOORDINAČNÝCH A IMPLEMENTAČNÝCH KAPACÍT REGIONÁLNEHO ROZVOJA V ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy, kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA HODNOTÍ ROK 2019

V roku 2019 sa operačnému programu podarilo v objeme kontrahovaných prostriedkov prekonať hranicu 70 % z pridelenej alokácie, čo môžeme hodnotiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo zazmluvnených spolu  39 národných projektov, 90 dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne a neziskové organizácie a 2 projekty technickej pomoci v celkovej výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 75,89 % alokácie operačného programu. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VŠETKY VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY SA ZAPOJILI DO VÝZVY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, určenú pre vyššie územné celky (VÚC), ktorej uzávierka bola 15. novembra 2019. Do výzvy sa zapojilo všetkých osem VÚC, ktoré predložili Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou oprávnených … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

MONITOROVACÍ VÝBOR PRE OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA MAL SVOJE 18. ZASADNUTIE

Dňa 14. novembra 2019 sa uskutočnilo 18. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Na zasadnutí boli prezentované informácie, ktoré vyplynuli z analýzy zrealizovaných oprávnených výdavkov prijímateľov národných projektov vykonanej k 30. októbru 2019, aktuálny stav implementácie OP EVS a perspektíva splnenia pravidla N+3 vo vzťahu k záväzku roku 2016. Monitorovací výbor schválil návrh … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA DOSIAHOL POZITÍVNE VÝSLEDKY V PRIESKUME VEREJNEJ MIENKY O JEHO POVEDOMÍ

V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia úrovne celkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o podpore poskytovanej prostredníctvom tohto OP. Prieskum bol realizovaný spoločnosťou CallQuest, s.r.o. formou telefonických rozhovorov v období od 2.10. do 25.10.2019 na celkovej vzorke 1061 respondentov (metodikou CATI). V priebehu projektu bolo kontaktovaných 6330 telefónnych čísel, z ktorých sa … Čítať ďalej