Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Upozornenie RO

RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 31.03.2022. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF … Čítať ďalej

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 9, verzia č. 1 pre PO 2014 – 2020 k vybraným aspektom implementácie projektu PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vydal dňa 16. novembra 2021  USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 9, verzia č. 1 pre PO 2014 – 2020 k vybraným aspektom implementácie projektu PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého cieľom je usmerniť  prijímateľa/partnera … Čítať ďalej

Vydanie usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo dňa 16. novembra 2021 usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania  OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1, ktorým predlžuje lehotu … Čítať ďalej

Vydanie usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo dňa 29. októbra 2021 usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania (číslo) OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1 (Usmernenie č. 1 … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Dopytovo-orientovaná výzva – Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. septembra 2021 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému, kód výzvy je OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1:

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10. septembra 2021 vyzvanie na národný projekt PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO4-SC4.1-2021-3.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYSVETLENIE K AKTUALIZÁCII VÝZVY Č. 2 V ITMS – vyzvanie na národný projekt Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti Najvyššieho súdu SR

RO pre OP EVS na základe požiadavky CKO ako správcu ITMS2014+ aktualizovalo výlučne v ITMS2014+ vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV A POSILNENIE TRANSPARENTNOSTI NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2.2-2021-1. Účelom aktualizácie bolo doplnenie špecifických polí  pre vyplnenie údajov používateľom/žiadateľom  na verejnej časti ŽoNFP  pre  ich evidenciu  v ITMS2014+ v súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovenia § 48 … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020, 5.0

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2021)4249 zo dňa 08.06.2021 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je doplnenie novej prioritnej osi č. 4 s názvom REACT … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Príručka k procesu verejného obstarávania

RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 13.5.2021. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Konalo sa 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa

Dňa 10. decembra 2020 sa uskutočnilo 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa (MV OP EVS). Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia pandémie COVID-19 na území SR a s tým súvisiacich obmedzení sa prvýkrát konalo on-line formou prostredníctvom platformy Cisco Webex. V úvode stretnutia sa všetkým prítomným prihovorili predseda výboru minister vnútra SR Roman … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa podporí zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Dňa 3. 9. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“. Ambíciou národného projektu je docieliť zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov ako aj zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania. Úrad identifikoval viaceré oblasti, ktoré si následne určil ako … Čítať ďalej

Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii

Riadiaci orgán (RO) pre OP EVS sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza … Čítať ďalej

USMERNENIE č. 8 k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

RO pre OP EVS zverejnil toto usmernenie s cieľom stanoviť rozsah a podmienky k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s prihliadnutím na postupné uvoľňovanie opatrení  pre boj s COVID-19. Usmernenie nadväzuje na oznámenie zverejnené na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 k  obdobiu mimoriadnej situácie, v ktorom RO pre … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

DÔLEŽITÝ OZNAM – Usmernenie RO pre OP EVS k uplatneniu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v období uplatnenia mimoriadnej situácie pri projektoch v realizácii

V súlade s článkom 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP, resp. článkom 6 odsek 10 ako prílohy práv a povinností rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v nadväznosti na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, si Vám RO pre OP EVS týmto usmernením dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 09. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 14. februára 2020 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.2-2020-1.