Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii

Riadiaci orgán (RO) pre OP EVS sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza … Čítať ďalej

USMERNENIE č. 8 k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

RO pre OP EVS zverejnil toto usmernenie s cieľom stanoviť rozsah a podmienky k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s prihliadnutím na postupné uvoľňovanie opatrení  pre boj s COVID-19. Usmernenie nadväzuje na oznámenie zverejnené na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 k  obdobiu mimoriadnej situácie, v ktorom RO pre … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

DÔLEŽITÝ OZNAM – Usmernenie RO pre OP EVS k uplatneniu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v období uplatnenia mimoriadnej situácie pri projektoch v realizácii

V súlade s článkom 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP, resp. článkom 6 odsek 10 ako prílohy práv a povinností rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v nadväznosti na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, si Vám RO pre OP EVS týmto usmernením dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 09. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 14. februára 2020 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.2-2020-1.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – aj túto možnosť prinesú projekty, ktoré budú implementované z Operačného programu Efektívna verejná správa.  Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Podpora koordinačných a implementačných kapacít … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP – PODPORA KOORDINAČNÝCH A IMPLEMENTAČNÝCH KAPACÍT REGIONÁLNEHO ROZVOJA V ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy, kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA HODNOTÍ ROK 2019

V roku 2019 sa operačnému programu podarilo v objeme kontrahovaných prostriedkov prekonať hranicu 70 % z pridelenej alokácie, čo môžeme hodnotiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo zazmluvnených spolu  39 národných projektov, 90 dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne a neziskové organizácie a 2 projekty technickej pomoci v celkovej výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 75,89 % alokácie operačného programu. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VŠETKY VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY SA ZAPOJILI DO VÝZVY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, určenú pre vyššie územné celky (VÚC), ktorej uzávierka bola 15. novembra 2019. Do výzvy sa zapojilo všetkých osem VÚC, ktoré predložili Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou oprávnených … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

MONITOROVACÍ VÝBOR PRE OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA MAL SVOJE 18. ZASADNUTIE

Dňa 14. novembra 2019 sa uskutočnilo 18. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Na zasadnutí boli prezentované informácie, ktoré vyplynuli z analýzy zrealizovaných oprávnených výdavkov prijímateľov národných projektov vykonanej k 30. októbru 2019, aktuálny stav implementácie OP EVS a perspektíva splnenia pravidla N+3 vo vzťahu k záväzku roku 2016. Monitorovací výbor schválil návrh … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA DOSIAHOL POZITÍVNE VÝSLEDKY V PRIESKUME VEREJNEJ MIENKY O JEHO POVEDOMÍ

V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia úrovne celkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o podpore poskytovanej prostredníctvom tohto OP. Prieskum bol realizovaný spoločnosťou CallQuest, s.r.o. formou telefonických rozhovorov v období od 2.10. do 25.10.2019 na celkovej vzorke 1061 respondentov (metodikou CATI). V priebehu projektu bolo kontaktovaných 6330 telefónnych čísel, z ktorých sa … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. októbra 2019 vyzvanie na národný projekt PODPORA OKRESNÝCH ÚRADOV POSKYTUJÚCICH INTEGROVANÉ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÉ SLUŽBY V MENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH ZA ÚČELOM ZLEPŠOVANIA PRÍSTUPU OBČANOV K VEREJNÝM SLUŽBÁM s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2019-5.

Zdroj: MV SR

Dobrí ľudia MV SR na Dobrom trhu podporili ženy v núdzi

Bratislavské ulice Panenská a Podjavorinská v nedeľu 15. septembra opäť ožili populárnym pouličným podujatím Dobrý trh, kde tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra Slovenskej republiky opäť nesklamal. Tento rok sa zamestnanci sekcie európskych programov  MV SR  rozhodli opäť podporiť a prispieť finančným darom Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Najvyšší súd rozhoduje rýchlejšie. Výrazne k tomu prispelo analytické oddelenie.

Posilnenie odborných kapacít je jednou z hlavných aktivít Najvyššieho súdu. Vďaka operačnému program Efektívna verejná správa, prostredníctvom národných projektov Zefektívnený Najvyšší súd fáza 1 a fáza 2 sa už podarilo personálne zabezpečiť Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky, známe ako ODAK. Plánujú sa aj ďalšie činnosti na podporu transparentnosti a otvorenosti Najvyššieho súdu. ODAK svojou činnosťou … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomáha Regulačnému úradu zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a modernizovať poskytovanie verejných služieb

Hoci primárne je získanie a prehlbovanie vzdelania záujmom i povinnosťou štátneho zamestnanca, úlohou zamestnávateľa je okrem iného aj starať sa o vzdelávanie svojich ľudských zdrojov, či už formou prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie. Vzdelávanie zamestnancov je druh starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, ktorý v konečnom dôsledku prináša úžitok zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY POKRAČUJE V ZEFEKTÍVŇOVANÍ SVOJICH PROCESOV

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) národným projektom (NP) „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2“, ktorý je kontinuálnym pokračovaním už realizujúceho sa národného projektu. Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti NS SR prostredníctvom posilnenia analytických kapacít vrátane zefektívnenia procesov rozhodovacej činnosti NS SR, nastavenia systému automatizácie … Čítať ďalej