Logo operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Do tímu OP EVS hľadáme posily

Do tímu operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) hľadáme na viaceré pozície nových kolegov. V inzeráte nižšie nájdete všetky potrebné informácie.

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších päť zámerov národných projektov

Ďalších päť zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom májovom zasadnutí. Odobrené sú tak zámery projektov napríklad z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), Ministerstva spravodlivosti SR či Ministerstva dopravy a výstavby SR. ÚSVROS na monitorovací výbor predložil … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre MNO prišlo 101 žiadostí o NFP

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) bolo doručených 101 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Žiadosti prišli v sume 19 071 685 eur. Druhé hodnotiace kolo bolo otvorené pre dve výzvy, v ktorých na projekty zostalo 11 766 199,39 eur. Do výzvy s názvom Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2) prišlo 58 … Čítať ďalej

Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa spúšťa svoju novú webovú stránku www.reformuj.sk

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude odteraz fungovať na svojom novom webe www.reformuj.sk. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra SR, doménu www.minv.sk tak doteraz využíval aj operačný program. Nový web je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú verejnosť. Obsah webovej stránky je poňatý prehľadným a jednoduchým spôsobom, aby sa … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Vo štvrtok 24. mája 2018 sa uskutoční 12. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní OP EVS. Schvaľovať sa však budú aj nové verzie štatútu MV ako aj rokovacieho poriadku. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Školenie pre prijímateľov z dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie v Banskej Bystrici
Zdroj: MV SR

Na školenia pre prijímateľov z dopytovo-orientovaných výziev prišlo 115 zástupcov občianskej spoločnosti

V uplynulých dňoch sa v Bratislave a v Banskej Bystrici konali školenia pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. V Banskej Bystrici školenie zorganizoval riadiaci orgán (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom. Cieľom oboch školení bolo prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) priblížiť témy súvisiace so samotnou implementáciou projektu, s jeho finančným riadením, ale … Čítať ďalej

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2018-1.

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších osem zámerov národných projektov

Ďalších osem zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na svojom marcovom 11. zasadnutí. OP EVS plánuje napríklad posilniť analytické kapacity na Najvyššom súde SR, vybudovať Inštitút verejného obstarávania, ale aj prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Na posilnenie analytických kapacít na … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Vo štvrtok 15. marca 2018 sa uskutoční 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov, na programe je 10 zámerov. Bodom programu bude tiež informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Košiciach
Zdroj: MV SR

Zo šiestich dopytovo-orientovaných výziev je schválených 66 projektov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválilo projekty v rámci všetkých šiestich dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o 66 projektov v sume 18 233 800,61 eur, ktoré boli predložené do prvého hodnotiaceho kola. Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je zverejnený na stránke riadiaceho orgánu. V … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Zverejnili sme zoznam schválených ŽoNFP v rámci troch dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci vyhlásených výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Prvých 21 schválených projektov v celkovej sume 5 277 181,41 eur bolo schválených v rámci troch výziev, a to Občianska informovanosť a participácia – rozvinutejší … Čítať ďalej

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Prešove
Zdroj: MV SR

Zverejnili sme usmernenia k dopytovo-orientovaným výzvam

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo 19. februára 2018 usmernenia, ktorými bližšie špecifikuje niektoré podmienky poskytnutia príspevku pre II. hodnotiace kolo. Príslušné usmernenie je vždy zverejnené priamo pri výzve, ktorej sa týka. V rámci II. hodnotiaceho kola je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) do nasledovných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Uzávierka II. hodnotiaceho kola pre dopytovo orientované výzvy OP EVS

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa si dovoľuje oznámiť zmenu dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia na 30. apríl 2018. Indikatívny termín vydania rozhodnutia k žiadostiam o NFP, ktoré boli predložené v rámci I. hodnotiaceho kola, je 19. február 2018. … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Cez OP EVS bude financované zavádzanie behaviorálnych inovácií či zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude financované napríklad zavádzanie behaviorálnych inovácií, zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe či kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Aj toto je cieľom zámerov národných projektov, ktoré schválil Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017. Výbor schválil päť zámerov národných projektov. … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Rezort vnútra v roku 2017 naštartoval reformu verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2017 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Cez OP EVS bude vybudovaný proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur. Žiadateľom o financie je Úrad pre verejné obstarávanie, riadiacim orgánom pre OP EVS Ministerstvo vnútra SR, ktoré vyzvanie na národný projekt vyhlásilo. Projekt priamo reaguje … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) oznamuje žiadateľom, že v rámci prvého kola dopytovo – orientovaných výziev pre mimovládne organizácie zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie dnešným dňom (8.12.2017) bolo ukončené zasielanie výziev na doplnenie žiadosti o nenávratných finančný príspevok (žiadosť). Momentálne prebieha proces administratívneho overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku po ich doplnení … Čítať ďalej

Kontaktný bod pre obete trestných činov v Klientskom centre v Bratislave
Zdroj: MV SR

Kontaktné body pre obete trestných činov by mali začať poskytovať služby koncom roka 2018

Kontaktné body, ktoré budú poskytovať svoje služby obetiam trestných činov, by mali začať fungovať v novembri 2018. Celkovo ich bude zriadených osem, a to v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre. V prípade, že klientske centrum v krajskom meste nie je, budú kontaktné body sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja. Vytvorenie týchto priestorov je jednou z aktivít projektu Zlepšenie prístupu … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či zabezpečujú zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a projekty v rámci prioritnej osi 5 operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), oslavuje tento rok 60. výročie. S pomocou financií z fondu sa podarí docieliť množstvo užitočných vecí. V prípade OP EVS sa napríklad zvýši efektivita verejných inštitúcií či zníži záťaž na občana. … Čítať ďalej