Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. septembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-SC2.2-2018-9.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o 13. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

V stredu 26. septembra sa uskutoční 13. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informovanie o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018-2019. Dôležitým bodom programu bude aj prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov. Zámery národných projektov predkladá Národná agentúra pre sieťové … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

V pondelok 24. septembra 2018 sa uskutoční desiate zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Predkladatelia komisii predložili na schválenie sedem reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Kancelária Najvyššieho súdu SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Úrad podpredsedu vlády SR pre … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ VZDELÁVANIE ZAMESTNACOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporí vzdelávanie zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu zvýši kvalitu ľudských zdrojov v justícii. Hlavným cieľom národného projektu je efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti ako aj … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

INFORMÁCIA K DOPYTOVÝM VÝZVAM PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že momentálne prebieha  administratívne overovanie 58 podaných Žiadostí o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a 43 podaných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Presun uzatvorenia III. hodnotiaceho kola

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že s ohľadom na priebeh uvedených výziev v II. hodnotiacom kole bude vykonaný pre výzvy na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa prispeje k efektívnejšej správe daní a cla a proklientsky orientovanému úradu Finančnej správy

Hlavným cieľom národného projektu „Zefektívnenie správy daní a cla“ je prispieť k dobudovaniu efektívnej a proklientsky orientovanej organizácie zvýšením kvality služieb poskytovaných klientom Finančnej správy (FS) v oblasti správy daní a cla a zlepšenie výkonov a výsledkov FS. Z Európskeho sociálneho fondu je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na projekt vyčlenená suma 10 700 000 eur. Rámcovým … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY DANÍ A CLA

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. júla 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVENIE SPRÁVY DANÍ A CLA s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-6.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Na mimoriadnom Monitorovacom výbore pre operačný program Efektívna verejná správa sa prezentovali informácie ohľadom plánovaného čerpania a schválili sa dva zámery národných projektov

Ďalšie dva zámery národných projektov schválil Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom júnovom zasadnutí. Zelenú tak dostali predložené zámery projektov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Verejná výzva na partnera národného projektu Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike – APZ

Žiadateľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave v rámci prípravy národného projektu s názvom „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ zverejnil dňa 05. júna 2018 na svojom webovom sídle verejnú výzvu na výber partnera národného projektu, ktorým bude inštitúcia realizujúca na svojich odborných úsekoch celoživotné vzdelávanie (najmä vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie, napr. kontinuálne vzdelávanie) … Čítať ďalej

Logo operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Do tímu OP EVS hľadáme posily

Do tímu operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) hľadáme na viaceré pozície nových kolegov. V inzeráte nižšie nájdete všetky potrebné informácie.

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších päť zámerov národných projektov

Ďalších päť zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom májovom zasadnutí. Odobrené sú tak zámery projektov napríklad z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), Ministerstva spravodlivosti SR či Ministerstva dopravy a výstavby SR. ÚSVROS na monitorovací výbor predložil … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre MNO prišlo 101 žiadostí o NFP

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) bolo doručených 101 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Žiadosti prišli v sume 19 071 685 eur. Druhé hodnotiace kolo bolo otvorené pre dve výzvy, v ktorých na projekty zostalo 11 766 199,39 eur. Do výzvy s názvom Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutý región SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2) prišlo 58 … Čítať ďalej

Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa spúšťa svoju novú webovú stránku www.reformuj.sk

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude odteraz fungovať na svojom novom webe www.reformuj.sk. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra SR, doménu www.minv.sk tak doteraz využíval aj operačný program. Nový web je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú verejnosť. Obsah webovej stránky je poňatý prehľadným a jednoduchým spôsobom, aby sa … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Vo štvrtok 24. mája 2018 sa uskutoční 12. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní OP EVS. Schvaľovať sa však budú aj nové verzie štatútu MV ako aj rokovacieho poriadku. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Školenie pre prijímateľov z dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie v Banskej Bystrici
Zdroj: MV SR

Na školenia pre prijímateľov z dopytovo-orientovaných výziev prišlo 115 zástupcov občianskej spoločnosti

V uplynulých dňoch sa v Bratislave a v Banskej Bystrici konali školenia pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. V Banskej Bystrici školenie zorganizoval riadiaci orgán (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom. Cieľom oboch školení bolo prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) priblížiť témy súvisiace so samotnou implementáciou projektu, s jeho finančným riadením, ale … Čítať ďalej