OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

Vo štvrtok 22. novembra sa uskutoční v poradí už 11. zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Komisia bude posudzovať relevantnosť a realizovateľnosť navrhovaných zámerov ako aj ich súlad so Systémom vzájomnej koordinácie medzi operačným programom Integrovaná infraštruktúra a OP EVS. Po schválení reformného zámeru, budú zmeny a podnety zapracované do podoby už konkrétnych národných projektov, ktoré sú následne predkladané členom MV v rámci príslušného operačného programu.Viac informácií o predložených reformných zámeroch nájdete v časti Reformné zámery predložené na schválenie.