Logo OP-EVS

Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
5 471 710,20
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
4 mes.
Do ukončenia projektu
2 rok.
7 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011S979

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2018 - apríl 2022

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom projektu je vznik „Dátovej kancelárie“, ktorá bude riešiť problematiku manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy, najmä odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 8
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 150
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 150
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
Počet novo sprístupnených kľúčových údajov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 220
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Počet nových alebo upravených inovatívnych IT riešení vyvinutých a nasadených do prevádzky verejnou správou
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 20
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet aplikácií pripojených na centrálnu integračnú platformu (konzumenti a poskytovatelia)
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 50
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie