Logo OP-EVS

Projekt

Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
19 252 721,00
eur
Od začiatku projektu
3 rok.
11 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
1 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314040DHT8

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 4:
REACT - EU
Špecifický cieľ:

4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Trvanie projektu: marec 2020 - december 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovanej na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb, riadiacich a podporných činností v krízových situáciách.

Týka sa to služieb predovšetkým po vzniku mimoriadnych udalostí, ako napr.: efektívneho manažmentu krízových situácií, prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania procesov, postupov a činností, ako aj väzieb orgánov krízového riadenia, pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, efektívna komunikácia na zaistenie publicity a informovanosti voči cieľovým skupinám a verejnosti.

Realizáciou predloženého národného projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy.

Merateľné ukazovatele projektu sú:
Počet testov na COVID-19 vykonaných záchrannou zdravotnou službou: 183 739
Počet vykonaných zásahov záchrannou zdravotnou službou: 260 799
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 18 049 610,64 EUR
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 2 616
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 9
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci: 2 375


Odpočet projektu