Logo OP-EVS

Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
83 921 648,99
eur
Od začiatku projektu
3 rok.
11 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
1 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314040BLU8

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 4:
REACT - EU
Špecifický cieľ:

4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Trvanie projektu: marec 2020 - december 2022

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovaná na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu poskytovania špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Realizáciou predloženého projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy prostredníctvom financovania motivačných mzdových príplatkov za nadštandardné výkony počas obdobia trvania pandémie.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 85 288 928 EUR
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 75 514
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 7 101
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení podpory: 64 200


Odpočet projektu