Logo OP-EVS

Projekt

Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)


Naplnenie projektu34%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
2 154 235,01
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
2 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
5 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314021K967

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: júl 2017 - február 2020

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom národného projektu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý je spôsobilý zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností = verejných služieb  v rámci organizácií súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci. Cieľom projektu je zlepšiť a rozvíjať kapacity pri správe súdov, zvýšiť kvalitu a efektívnosť ich činnosti v súvislosti so zavádzaním spoločného systému hodnotenia kvality.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet súdov podporených na zavedenie nástrojov manažmentu kvality
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 10
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 10
100%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 7.2.2018: 2
40%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 80
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 20
25%
Počet podporených súdov so zavedeným systémom manažmentu kvality
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 10
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 60
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 21
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 8
38%

Dokumenty na stiahnutie