Logo OP-EVS

Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe


Naplnenie projektu6%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
28 647 257,37
eur
Od začiatku projektu
4 rok.
4 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
7 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011D309

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2016 - december 2020

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom projektu je zníženie administratívnej záťaže a efektívnejšie riešenia životných situácií občanov prostredníctvom optimalizácie procesov vo verejnej správe. V rámci projektu bude definovaný zoznam životných situácii a ich procesov, ktoré je potrebné optimalizovať. Tiež bude vytvorená metodika optimalizácie procesov a následne bude prebiehať analýza súčasného stavu, dizajn a implementácia procesov ako aj meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov. Súčasťou projektu je aj vyškolenie zamestnancov pri zavádzaní inovovaných foriem práce.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 6
Aktuálna hodnota k 8.12.2017: 2
33%
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 2525
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 12030
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet zavedených inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1350
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 9625
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 12
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Počet zavedených inovovaných životných situácií z pohľadu občana a podnikateľa
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 90
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet procesov v rámci životných situácií, v ktorých sa sleduje nákladovosť
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1350
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet monitorovaných procesov v rámci životných situácií
Východisková hodnota: 1
Cieľová hodnota: 1350
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 1
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie