Logo OP-EVS

Projekt

Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR


Naplnenie projektu19%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 544 386,77
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
0 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
11 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011N099

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: september 2017 - august 2021

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom národného projektu je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným majetkom v zmysle iniciatívy projektu – Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. V súlade s týmto cieľom sa plánuje komplexná reforma činnosti celého Najvyššieho kontrolného úradu SR, a to postupný posun od klasických typov kontroly súladu na typy výkonnostnej kontroly, čo v konečnom dôsledku prinesie lepšiu hodnotu za peniaze.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 10
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 2
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 1
50%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 130
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 35
27%
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 130
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Skvalitnené vnútorné procesy a postupy NKÚ SR v kontrolnej činnosti, deklarované maximálnymi hodnotami 8 kľúčových ukazovateľov v súlade s medzinárodnými kontrolnými štandardami ISSAI
Východisková hodnota: 3
Cieľová hodnota: 4
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 3
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie