Logo OP-EVS

Projekt

Modernizácia miestnej územnej samosprávy


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
4 628 292,99
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
7 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
9 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011Q775

Prijímateľ: Združenie miest a obcí Slovenska


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: február 2018 - jún 2021

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Národný projekt sleduje systematické a komplexné riešenia, ktoré sa budú realizovať s prihliadnutím na dopady pre celý model miestnej územnej samosprávy na Slovensku. Cieľom projektu je zdieľanie úspešných riešení prostredníctvom príkladov dobrej praxe, zníženie rizika prijímania rozhodnutí v rozpore s platným právnym stavom, návrh efektivity výkonu originálnych a prenesených kompetencií vyplývajúci z nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné zázemie miestnej územnej samosprávy a komparácie usporiadania samosprávy s formuláciou riešení a s poznaním ich dopadov a taktiež zvýšenie medziobecnej spolupráce obcí a vytvorenie mapy partnerstva.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 6
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 36
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 73
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Miera zvýšenia integrácie a kooperácie obcí na báze mikroregiónov;
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 25
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Miera zvýšenia efektivity výkonu konkrétnych verejnoprospešných činností
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 25
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Zníženie počtu námietok prokuratúry voči MÚS z hľadiska prijímania rozhodnutí v rozpore s aktuálnou legislatívou
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 30
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Zníženie počtu chybných zistení NKÚ z kontrolnej činnosti z dôvodu nezosúladenia právnych aktov MÚS s platnou legislatívou.
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 30
Aktuálna hodnota k 12.10.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie