Na mimoriadnom Monitorovacom výbore pre operačný program Efektívna verejná správa sa prezentovali informácie ohľadom plánovaného čerpania a schválili sa dva zámery národných projektov

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Ďalšie dva zámery národných projektov schválil Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom júnovom zasadnutí. Zelenú tak dostali predložené zámery projektov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) na monitorovací výbor predložilo zámer národného projektu s názvom „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov“ s alokáciou vo výške 6,6 mil. €. Jeho hlavným cieľom je „Optimalizáciou vybraných procesov a implementáciou nových procesov zvyšovať efektívnosť, výkonnosť, kvalitu a uplatnenie inovatívnych prvkov do tvorby politík – RIU model a dialóg potrebných pre reformu tvorby politík“. Tento projekt bude realizovaný v spolupráci so 4 vybranými partnermi.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) predložil zámer národného projektu s názvom „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu“ s alokáciou vo výške 3,9 mil. €, ktorý bude realizovať v spolupráci s partnerom projektu – Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (UPVII). Cieľom schváleného zámeru je zefektívnenie regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra-rýchlej konektivity na Slovensku. Toto by malo byť dosiahnutie aj užšou spoluprácou RÚ a UPVII v oblasti agendy štátneho dohľadu a riadenia broadbandu. Predmetom projektu je práve zavedenie nových procesov, optimalizácia existujúcich procesov, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií práve v oblasti štátneho dohľadu elektronických komunikácií a riadenia broadbandu v obidvoch inštitúciách.