V uplynulých dňoch sa v Bratislave a v Banskej Bystrici konali školenia pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. V Banskej Bystrici školenie zorganizoval riadiaci orgán (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom. Cieľom oboch školení bolo prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) priblížiť témy súvisiace so samotnou implementáciou projektu, s jeho finančným riadením, ale aj s povinnou publicitou.

O oba termíny bol z hľadiska počtu schválených projektov relatívne veľký záujem. Na školení v Bratislave sa zúčastnilo 72 zástupcov občianskej spoločnosti, na podujatí v Banskej Bystrici 43 prijímateľov NFP. 

Obe publiká sa zaujímali v rámci implementácie projektu najmä o kartu účastníka, personálnu maticu či monitorovacie správy a merateľné ukazovatele. V prípade finančného riadenia sa pýtali predovšetkým na zjednodušené a všeobecné pracovné výkazy či na paušálnu sadzbu, ktorá prijímateľom uľahčí finančné riadenie projektu prostredníctvom využitia postupu zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Otázky, ktoré sa na oboch školeniach najviac opakovali, doplní RO pre OP EVS do Často kladených otázok, ktoré nájdu prijímatelia na stránke www.reformuj.sk.