Verejná výzva na partnera národného projektu Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike – APZ

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Žiadateľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave v rámci prípravy národného projektu s názvom „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ zverejnil dňa 05. júna 2018 na svojom webovom sídle verejnú výzvu na výber partnera národného projektu, ktorým bude inštitúcia realizujúca na svojich odborných úsekoch celoživotné vzdelávanie (najmä vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie, napr. kontinuálne vzdelávanie) a nezávislý výskum v požadovaných akreditovaných vedných odboroch a špecializáciách. Podrobné podmienky a požiadavky verejne výzvy sú uvedené na odkaze: https://www.akademiapz.sk/verejn%C3%A1-v%C3%BDzva-%E2%80%93-na-v%C3%BDber-partnera-projektu-%E2%80%9Esystematick%C3%A1-podpora-v-boji-proti-prejavom-extr%C3%A9mizmu