Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Rýchlejší a kvalitnejší obchodný register aj vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky chce znížiť administratívnu záťaž pri registrovaní obchodných spoločností. Zjednodušenie služieb a súvisiace zníženie administratívnej záťaže je hlavným cieľom národného projektu rezortu spravodlivosti s názvom „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“, na ktorý žiada finančné prostriedky z Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Rozbiehajú sa prvé reformné projekty, ktoré posunú Slovensko vpred

Štartuje prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje už takmer tretinu všetkých financií operačného programu. Projekty financované z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) štartujú. Ide o prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje už takmer tretinu všetkých financií operačného … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyhlásenie dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 dopytovo-orientované výzvy pre mimovládne neziskové organizácie. Výzvy sa týkajú dvoch tém, jednou je Tvorba lepšej verejnej politiky, druhou Občianska informovanosť a participácia. V rámci oboch tém sú oprávnenými územiami: celé územie SR, rozvinutejší región SR a menej … Čítať ďalej

Tlačová beseda predsedu vlády k dopytovo-orientovaným výzvam pre MNO
Zdroj: MV SR

Mimovládne organizácie podporí v tvorbe lepších verejných politík operačný program Efektívna verejná správa

Mimovládne neziskové organizácie môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur, ktoré Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán … Čítať ďalej

Analytické kapacity na MV SR
Zdroj: MV SR

Na vybraných orgánoch štátnej správy pribudnú vďaka podpore operačného programu Efektívna verejná správa analytické útvary

Na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy chýbajú analytické útvary, s podporou Európskej únie ich však zriadia. Umožní to národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“. Peniaze poputujú na projekt z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Projekt má byť spustený už v lete 2017. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Projekt vytvorí predpoklady pre jednotný systém ekonomickej agendy v rôznych inštitúciách

Ekonomická agenda v rôznych štátnych či samosprávnych inštitúciách by mohla mať v budúcnosti jednotný systém. Projekt Ministerstva financií SR, na ktorý žiada financie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) vo výške takmer 4,5 milióna eur, vytvorí predpoklady pre to, aby takýto systém existoval. Vyzvanie na národný projekt „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných … Čítať ďalej

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

V utorok 16. mája 2017 sa uskutoční ôsme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS či informácia o činnosti a pláne v oblasti publicity. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Zvýšiť kvalitu služieb a činnosti analytického centra chce ministerstvo prostredníctvom národného projektu s názvom „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

OP EVS a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizujú sériu infoseminárov k dopytovej výzve pre mimovládky

Prvé výzvy z fondov EÚ výlučne pre MNO V máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa zameraná na mimovládne neziskové organizácie. Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnené výlučne MNO. Operačný program Efektívna verejná správa organizuje spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sériu infoseminárov k výzve. Výzvy … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Projektom vytvorí Ministerstvo spravodlivosti SR podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie

Slovenské súdy by mali v budúcnosti fungovať efektívnejšie a rýchlejšie. To je cieľom Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré požiadalo o finančné prostriedky z Európskej únie na svoj projekt s názvom „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“. Rezort požiadal o financie na národný projekt vo výške 12,1 milióna eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Analytici sú pre verejnú správu kľúčoví, operačný program Efektívna verejná správa preto podporí ich vzdelávanie

Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“. Z európskych fondov je na projekt vyčlenená suma 1 830 000 eur. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je v tomto prípade … Čítať ďalej

Riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe
Zdroj: MV SR

Rozhovor so Samuelom Arbe: Slovensko si zaslúži modernú verejnú správu

Operačný program Efektívna verejná správa je novým programom, ktorý vo svojom názve nesie svoj cieľ. Vytvára unikátnu príležitosť, ako výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu verejných inštitúcií a verejných služieb na Slovensku. Program stavia občana do centra pozornosti a vo verejnej správe prebúdza proklientský princíp. Viac o programe s alokáciou 335 miliónov eur povie riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa na … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

Oznámenie o zasadnutí hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutoční piate zasadnutie hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (HK). Predkladatelia komisii predložili na schválenie šesť reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovak Business Agency (SBA). Viac informácií o predložených reformných zámeroch nájdete v časti Reformné zámery predložené na schválenie.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP Efektívna verejná správa schválil zámery národných projektov pre NKÚ aj pre úrad podpredsedu vlády

Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil na svojom marcovom siedmom zasadnutí predložené zámery dvoch národných projektov. Jeden zámer predstavil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), druhý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Na projekt „Budovanie a rozvoj analytických kapacít, … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Príručka pre žiadateľa – verzia 3.0

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo dňa 21. 3. 2017 Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok OP EVS –  verzia č. 3.0.  

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Lepšie nastavenie reforiem na Slovensku

Operačný program Efektívna verejná správa zaviedol v programovom období 2014 – 2020 nový prvok do správy eurofondov. Po dohode s Európskou komisiou vypĺňajú všetky verejné inštitúcie uchádzajúce sa o zdroje reformný zámer. Vďaka tomuto dokumentu sa o pripravovaných reformách, ešte pred ich schválením, dozvie aj verejnosť.   Viac transparentnosti vďaka reformným zámerom Nadácia Zastavme korupciu vo svojej analýze o eurofondoch … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt – organizačný audit MS SR

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 (PDF, 126 kB), ktorý je zamerený na organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci. Týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.