Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Projektom vytvorí Ministerstvo spravodlivosti SR podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie

Slovenské súdy by mali v budúcnosti fungovať efektívnejšie a rýchlejšie. To je cieľom Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré požiadalo o finančné prostriedky z Európskej únie na svoj projekt s názvom „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“. Rezort požiadal o financie na národný projekt vo výške 12,1 milióna eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Analytici sú pre verejnú správu kľúčoví, operačný program Efektívna verejná správa preto podporí ich vzdelávanie

Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“. Z európskych fondov je na projekt vyčlenená suma 1 830 000 eur. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je v tomto prípade … Čítať ďalej

Riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe
Zdroj: MV SR

Rozhovor so Samuelom Arbe: Slovensko si zaslúži modernú verejnú správu

Operačný program Efektívna verejná správa je novým programom, ktorý vo svojom názve nesie svoj cieľ. Vytvára unikátnu príležitosť, ako výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu verejných inštitúcií a verejných služieb na Slovensku. Program stavia občana do centra pozornosti a vo verejnej správe prebúdza proklientský princíp. Viac o programe s alokáciou 335 miliónov eur povie riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa na … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

Oznámenie o zasadnutí hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutoční piate zasadnutie hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (HK). Predkladatelia komisii predložili na schválenie šesť reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovak Business Agency (SBA). Viac informácií o predložených reformných zámeroch nájdete v časti Reformné zámery predložené na schválenie.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP Efektívna verejná správa schválil zámery národných projektov pre NKÚ aj pre úrad podpredsedu vlády

Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil na svojom marcovom siedmom zasadnutí predložené zámery dvoch národných projektov. Jeden zámer predstavil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), druhý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Na projekt „Budovanie a rozvoj analytických kapacít, … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Príručka pre žiadateľa – verzia 3.0

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo dňa 21. 3. 2017 Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok OP EVS –  verzia č. 3.0.  

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Lepšie nastavenie reforiem na Slovensku

Operačný program Efektívna verejná správa zaviedol v programovom období 2014 – 2020 nový prvok do správy eurofondov. Po dohode s Európskou komisiou vypĺňajú všetky verejné inštitúcie uchádzajúce sa o zdroje reformný zámer. Vďaka tomuto dokumentu sa o pripravovaných reformách, ešte pred ich schválením, dozvie aj verejnosť.   Viac transparentnosti vďaka reformným zámerom Nadácia Zastavme korupciu vo svojej analýze o eurofondoch … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt – organizačný audit MS SR

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 (PDF, 126 kB), ktorý je zamerený na organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci. Týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Dňa 16.3.2017 sa uskutoční siedme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Jedným z bodov programu bude schválenie dvoch zámerov národných projektov pre Najvyšší kontrolný úrad a pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na programe bude aj informácia o stave implementácie OP EVS s návrhom opatrení na jej urýchlenie. Všetky … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov MV SR, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Rok 2016 na sekcii európskych programov: 19 výziev a 5 vyzvaní za 100,5 milióna eur

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) je rezort vnútra riadiacim, pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Operačný program Ľudské zdroje (OP … Čítať ďalej

Diskusia na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Zdroj: MV SR

Sériu diskusií s názvom Občan ako klient štátu si vypočulo takmer 300 študentov po celom Slovensku

Takmer 300 študentov na viacerých univerzitách sa v posledných týždňoch dozvedelo viac o verejnej správe na Slovensku. Sekcia európskych programov ministerstva vnútra pre vysokoškolákov, ktorí študujú v odboroch verejná správa alebo verejná politika, zorganizovala sériu panelových diskusií. Do diania v súvislosti s pripravovanými reformnými a modernizačnými iniciatívami verejnej správy sa dostali študenti na Prešovskej univerzite, … Čítať ďalej

Klientske centrum
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (EVS) vyhlásilo v utorok 6. decembra 2016 vyzvanie na ďalší národný projekt. Rezort vnútra chce prostredníctvom projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov zefektívniť služby poskytované verejnou správou, a to najmä rozšírením siete klientskych centier, monitorovaním ich … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zákon schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 21. septembra 2016. Dnes ho na aktuálnej schôdzi odobrili aj poslanci … Čítať ďalej

Panelová diskusia na kongrese ITAPA
Zdroj: MV SR

Generálna riaditeľka SEP MV SR sa zúčastnila na kongrese ITAPA

Ministerstvo vnútra, ktoré je v programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), plánuje v roku 2017 vyhlásiť 20 vyzvaní na národné projekty v hodnote 94,77 milióna eur. Aj o tom  hovorila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková na medzinárodnom kongrese ITAPA. Ten sa konal v dňoch 14. a 15. novembra … Čítať ďalej

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy a projekt optimalizácie procesov vo verejnej správe. V prípade projektu s názvom „Implementácia systému ďalšieho … Čítať ďalej

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa schválil zámery deviatich národných projektov

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dnes schválil predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo sedem projektov, Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním riadený Inštitút finančnej politiky po jednom projekte. Riadiacim orgánom OP EVS je rezort vnútra. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 2

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 4. 10. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 4. 11. 2016 Bližšie informácie … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Dňa 21.10. 2016 sa uskutoční 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS. Hlavným bodom bude schválenie deviatich návrhov zámerov národných projektov pre Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR/Inštitút finančnej politiky. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fondmi EÚ

Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a  prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ochrane rozpočtu EÚ s viac cielenými kontrolnými akciami, ktoré sa zameriavajú  na prípady s … Čítať ďalej