INFORMÁCIA K DOPYTOVÝM VÝZVAM PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že momentálne prebieha  administratívne overovanie 58 podaných Žiadostí o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a 43 podaných ŽoNFP v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5.

Predmetom administratívneho overenia je splnenie podmienok poskytnutia príspevku v príslušnej výzve a úplnosti predloženej ŽoNFP. V prípade ak na základe preskúmania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, RO vyzve žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP.

V priebehu mesiaca august môžu žiadatelia očakávať výzvu na doplnenie ŽoNFP dvoma spôsobmi doručenia – mailom na e-mailovú adresu uvedenú žiadateľom v časti 4. Komunikácia vo veci žiadosti príslušnej ŽoNFP a zároveň prostredníctvom pošty na adresu sídla žiadateľa. Upozorňujeme žiadateľov, že výzva na doplnenie zasielaná doporučene prostredníctvom poštovej služby má stanovenú odbernú lehotu na 3 kalendárne dni (v zmysle Poštových podmienok) na prevzatie uloženej zásielky. V praxi to znamená, že v prípade ak štatutárny orgán, alebo oprávnená osoba poverená na prevzatie pošty nebudú zastihnuteľní v čase doručenia poštovej zásielky, bude uložená na príslušnej pošte iba 3 kalendárne dni od doručenia písomného oznámenia o jej uložení (žltý lístok).

Požadované náležitosti, ktoré budú predmetom výzvy na doplnenie ŽoNFP je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou na adresu RO uvedenú vo výzve na doplnenie ŽoNFP v lehote 7 pracovných dní od doručenia tejto výzvy žiadateľovi. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, tzn. deň kedy bola zásielka prevzatá z pošty, alebo od doručovateľa.

Aby sa urýchlil proces administratívneho overovania RO využil možnosť zasielania výzvy na doplnenie ŽoNFP aj prostredníctvom e-mailu uvedeného v ŽoNFP. Výzvy na doplnenie budú žiadateľom zasielané z mailovej adresy monitorovanie.opevs@minv.sk, ktorú žiadateľ môže využiť aj na konzultáciu  a komunikáciu s RO v prípade nejasností ohľadom požadovaných náležitostí. RO obratom odpovie na všetky otázky žiadateľov.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade, ak žiadateľ neodstráni pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, alebo ak požadované údaje nepredloží v lehote stanovenej vo výzve na doplnenie ŽoNFP, RO rozhodne o zastavení konania o ŽoNFP v súlade s ustanovením § 20 ods. 1, písm. d) zákona č. 292/2014 Z.z. o poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a to ani po predložení doplnených údajov zo strany žiadateľa, RO vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, pričom v rozhodnutí identifikuje, ktorá z podmienok nebola splnená.

Po kontrole úplnosti a doplnení všetkých požadovaných náležitostí RO posunie ŽoNFP do fázy odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP. RO zabezpečí odborné hodnotenie tých ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi v totožnom rozsahu. Hodnotitelia budú posudzovať projekt ako celku, berúc do úvahy údaje a informácie uvedené v ŽoNFP a jej prílohách.

Ak ŽoNFP nesplnia podmienky odborného hodnotenia, RO vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, v ktorom uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku.

V prípade, ak predložená ŽoNFP splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku RO vypracuje a zašle rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Žiadateľom dávame do pozornosti aj možnosť sledovania zmien v procese overovania ŽoNFP, podanej cez verejnú časť portálu ITMS2014+, prostredníctvom nastavenia notifikácií v časti Akcie na objekte.