Presun uzatvorenia III. hodnotiaceho kola

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že s ohľadom na priebeh uvedených výziev v II. hodnotiacom kole bude vykonaný pre výzvy na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 presun uzatvorenia III. hodnotiaceho kola na neskorší termín a zároveň s ohľadom na nízky zostatok alokovaných zdrojov na výzvy sa predpokladá uzatvorenie týchto výziev.