OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ SKVALITNÍ VEREJNÉ POLITIKY PROSTREDNÍCTVOM AKTUÁLNYCH DÁT

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) chce prostredníctvom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ financovaného cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) skvalitniť tvorbu verejných politík.

Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

Hlavným problémom sú obmedzené možnosti tvorby kvalitných verejných politík, ktoré nemajú vždy oporu v dostupných, relevantných, aktuálnych a pravidelne aktualizovaných dátach z oblasti občianskej spoločnosti a neziskového sektora. Súčasne absencia dát znemožňuje vykonávať evaluáciu vplyvov prijatých regulácií, to znamená overovať si, či sa zamýšľaný výsledok darí dosahovať.

Pri tvorbe adekvátnych verejných politík dlhodobo a systematicky absentujú dáta aj v oblasti neziskového sektora a informácie o stave a trendoch vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Bez týchto exaktných dát nie je možné navrhovať, plánovať, pripravovať, tvoriť a vyhodnocovať dlhodobé priority rozvoja, strategické dokumenty o predmetnej oblasti či tvoriť a realizovať verejné politiky participatívnou formou na zodpovedajúcej úrovni, ktorá spĺňa náročné kritériá aj národné aj medzinárodné požiadavky.

„Súbor informácií o celej občianskej spoločnosti, vrátane neziskového sektora tak umožní celej verejnej správe tvoriť verejné politiky na základe úplnejších, aktuálnych a relevantných údajov vďaka tzv. data driven, resp. evidence based policy z oblasti občianskej spoločnosti,“ spresnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Návrh získavania údajov bude nastavený v rámci projektu najmä v pripravovanej metodike zavedenia a fungovania satelitného účtu tretieho sektora, resp. podľa potreby budú čiastkové dáta získavané aj z navrhovaných zdrojových registrov, kde by mali byť pre účely výskumu najvhodnejšie údaje ako napríklad registre MV SR, Sociálnej poisťovne, ÚPSVaR, Finančnej správy SR, MF SR.

Tvorba verejných politík s cieľom analýzy vplyvov na spoločnosť je súčasne aj požiadavkou viacerých medzinárodných organizácií a združení, pričom tento koncept sa čoraz viac presadzuje aj v oblasti reforiem administratívy verejnej správy. Siete, ako Európska sieť inštitúcií verejnej správy, alebo aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj volajú po takej tvorbe verejných politík, ktorá bude mať na zreteli jej vplyv na koncového užívateľa, t. j. na samotného občana.

Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez OP EVS sumou 880 tisíc eur a doba realizácie projektu je naplánovaná na 30 mesiacov.