MONITOROVACÍ VÝBOR PRE OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA MAL SVOJE 18. ZASADNUTIE

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 14. novembra 2019 sa uskutočnilo 18. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Na zasadnutí boli prezentované informácie, ktoré vyplynuli z analýzy zrealizovaných oprávnených výdavkov prijímateľov národných projektov vykonanej k 30. októbru 2019, aktuálny stav implementácie OP EVS a perspektíva splnenia pravidla N+3 vo vzťahu k záväzku roku 2016.

Monitorovací výbor schválil návrh revízie operačného programu, ktorá spočíva v  navýšení výkonnostnej rezervy prioritnej osi 1 o výšku zodpovedajúcu nepridelenej výkonnostnej rezerve na prioritnej osi 2 v sume 2 406 125 eur (EÚ zdroj), čím by celková alokácia na prioritnej osi 1 dosiahla úroveň 229 864 972 eur (EÚ zdroj) a v presune časti finančnej alokácie prioritnej osi 1 do prioritnej osi 3 OP EVS v hodnote 2 000 001 eur (EÚ zdroj).

Na zasadnutí bol ďalej prezentovaný pokrok v implementácii národného projektu „Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy“, ktorého prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Zároveň bola členom monitorovacieho výboru poskytnutá informácia o pokroku dosiahnutom pri implementácii komunikačnej stratégie. V roku 2019 bola spustená mediálna kampaň dvoch rádio spotov v celoštátnych médiách a pripravovaná je televízna kampaň, vykonaný bol prieskum verejnej mienky zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o OP EVS a úlohe EÚ. Mediálna kampaň OP EVS bude pokračovať aj v roku 2020.