Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa mal svoje 15. zasadnutie

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré bolo zároveň prvým v tomto roku. Na zasadnutí sa okrem členov Monitorovacieho výboru zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie ako aj prijímatelia jednotlivých národných projektov, ktorí prezentovali informácie o plánovanej implementácii jednotlivých národných projektov v roku 2019. Zároveň bolo na zasadnutí výboru schválených päť zámerov národných projektov (NP) s celkovou alokáciou 27 956 630 €.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) predložil dva zámery národných projektov.  Prvý z nich, s názvom Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií má ambíciu zvýšiť schopnosti verejnej správy regulovať digitálnu ekonomiku, plánovať a zavádzať inovácie. Výsledkom realizácie projektu bude mať pozitívny dopad na kvalitu a technologickú vyspelosť  digitálnych služieb a projekt vytvorí predpoklady pre neustále zlepšovanie technológií a inovácií procesov vo verejnej správe na základe testovania, spätnej väzby používateľov a ďalších spoľahlivých dát. Druhý v poradí predložil ÚPPVII národný projekt Optimalizácia riadiacich a podporných procesov Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorého výsledkom bude výrazné zlepšenie riadenia ľudských  a finančných zdrojov ÚPPVII, optimalizovanie vnútorných procesov, čo umožní presmerovať zdroje k základným činnostiam v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej správy.

Ďalším predloženým zámerom nesúci názov Optimalizácia tvorby elektronických rozhodnutí vo verejnej správe s ohľadom na princíp „jedenkrát a dosť“, ktorého predkladateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Princípom predkladanej reformy v kontexte národného projektu EVS je optimalizácia procesov, zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb vo všetkých rezortoch v oblasti elektronických rozhodnutí, pričom za základný cieľ sa považuje vytvorenie  predpokladov pre implementáciu princípu „jedenkrát a dosť“.

V poradí ďalší predkladateľ zámeru NP bol Úrad na ochranu osobných údajov SR s projektom Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR a vybudovanie informačného systému. Výsledkom NP bude optimalizácia procesov a súvisiacich elektronických služieb, ktoré Úrad pre ochranu osobných údajov SR realizuje na podporu ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch. Rovnako sa realizáciou projektu má zabezpečiť lepšia dostupnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR a služieb úradu k miestu bydliska občanov alebo k sídlu prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a spracúvateľov osobných údajov fyzických osôb.

Posledným predkladateľom bol Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) so zámerom Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie skvalitnenia programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v regiónoch Slovenska vrátane získavania  spätnej väzby k samotnej kvalite a obsahu verejnoprávnej retransmisie, ako aj ku kvalite a charakteru služieb realizovaných pre občana subjektmi verejnej správy.