OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA HODNOTÍ ROK 2019

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

V roku 2019 sa operačnému programu podarilo v objeme kontrahovaných prostriedkov prekonať hranicu 70 % z pridelenej alokácie, čo môžeme hodnotiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo zazmluvnených spolu  39 národných projektov, 90 dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne a neziskové organizácie a 2 projekty technickej pomoci v celkovej výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 75,89 % alokácie operačného programu. Oproti stavu z konca roku 2018 tak došlo k nárastu kontrahovanej sumy o 52,55 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu kontrahovania na alokácii o 18,87 p.b.

Vzhľadom na nižšiu výkonnosť prioritnej osi 2 (Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva), kde sa do konca  roku 2018 nepodarilo dosiahnuť finančný ukazovateľ výkonnostného rámca stanovený operačným programom, bolo potrebné, aby RO OP EVS navrhol presun výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 (Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS), na ktorej boli splnené všetky záväzky. V prípade schválenia navrhovanej zmeny finančného plánu zo strany Európskej komisie, bude môcť RO OP EVS v zostávajúcom období efektívnejšie využiť dodatočné finančné zdroje na podporu nových projektov na PO1 zameraných na špecifické ciele „Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy“ a „Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov“ a zároveň aj doplniť chýbajúce zdroje na administratívne kapacity až do roku 2023, ktoré sa budú podieľať na implementácii operačného programu.

V roku 2019 sa operačnému programu Efektívna verejná správa podarilo splniť záväzok vyplývajúci z pravidla N+3. Vďaka tomu operačný program nepríde ani o časť alokácie, ktorá mu bola schválená ešte v roku 2014. Čerpanie finančných prostriedkov zo strany prijímateľov národných a dopytovo-orientovaných projektov malo aj v tomto roku rastúci trend. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo vyčerpaných spolu 72,35 mil. €, čo predstavuje 25,98 % alokácie operačného programu.  V porovnaní so stavom na konci roku 2018 tak došlo k nárastu vyčerpanej sumy o 32,03 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu čerpania na alokácii o 11,50 p.b.

V septembri prebehlo verejné obstarávanie na prieskum verejnej mienky v kontexte poznateľnosti OP EVS a úlohe EÚ. Samotný prieskum verejnej mienky vykonala prieskumná agentúra v októbri, oslovila 1061 respondentov a 40% z nich malo poznatky o OP EVS, pričom 20% respondentov vedelo spojiť OP EVS priamo s projektom, resp. výstupom projektu financovaného z OP EVS. Riadiaci orgán naďalej využíva Facebook stránku, kde má ku dňu 10. 12. 2019 553 „páči sa“ a 592 sledovateľov.