NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY POKRAČUJE V ZEFEKTÍVŇOVANÍ SVOJICH PROCESOV

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) národným projektom (NP) „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2“, ktorý je kontinuálnym pokračovaním už realizujúceho sa národného projektu.

Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti NS SR prostredníctvom posilnenia analytických kapacít vrátane zefektívnenia procesov rozhodovacej činnosti NS SR, nastavenia systému automatizácie procesov,  zvýšenia informovanosti, skvalitnenia súdnych rozhodnutí a zabezpečenie softvérovej podpory Kancelárie najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNSSR), čo prispeje k skráteniu dĺžky súdnych konaní. „Vytvorenie uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nie len sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou bude považované za jeden z príkladov dobrej praxe v rámci prioritnej osi 2 OP EVS,“  doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Ciele projektu budú naplnené realizáciou dvoch hlavných aktivít ,,Zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR“ a „Zefektívnenie podporných činností KNSSR“.  Prvá  aktivita zahŕňa dobudovanie kvalifikovaného tímu analytickej jednotky, revitalizáciu a modernizáciu knižnice a odborné diskusné stretnutia zamerané na zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR. Druhou líniou je aktivita, ktorá slúži na overenie možnosti automatizácie procesov pre rozhodovaciu činnosť sudcov s hlavným zámerom vytvorenia podkladov pre Centrálny systém súdneho riadenia, informačná podpora KNSSR, zriadenie nových Informačných centier súdu a zefektívnenie ich služieb pre zjednodušenie prístupu verejnosti k informáciám.

Realizácia projektu bude prebiehať celkovo počas obdobia 37 mesiacov a bude podporený z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške sumou 6 438 017,83 EUR.