VŠETKY VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY SA ZAPOJILI DO VÝZVY

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, určenú pre vyššie územné celky (VÚC), ktorej uzávierka bola 15. novembra 2019.

Do výzvy sa zapojilo všetkých osem VÚC, ktoré predložili Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou oprávnených výdavkov v objeme 22 357 683,94 eur, z toho žiadaná výška NFP je 21 239 799,75 eur a objem vlastných zdrojov žiadateľov je 1 117 884,19 eur.

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené v tejto výzve, patria predovšetkým implementácia princípov SMART politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politík v regiónoch.