VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP – PODPORA KOORDINAČNÝCH A IMPLEMENTAČNÝCH KAPACÍT REGIONÁLNEHO ROZVOJA V ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy, kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2.