Zo šiestich dopytovo-orientovaných výziev je schválených 66 projektov

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Košiciach
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválilo projekty v rámci všetkých šiestich dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o 66 projektov v sume 18 233 800,61 eur, ktoré boli predložené do prvého hodnotiaceho kola. Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je zverejnený na stránke riadiaceho orgánu.

V rámci výzvy Občianska informovanosť a participácia – celé územie SR je schválených 14 projektov, vo výzve Občianska informovanosť a participácia – rozvinutejší región SR je to jeden projekt a v tretej výzve z tejto série s názvom Občianska informovanosť a participácia – menej rozvinutý región SR 15 projektov. Z výzvy Tvorba lepšej verejnej politiky – celé územie SR bude podporených 16 projektov. Ďalšia výzva s názvom Tvorba lepšej verejnej politiky – rozvinutejší región SR podporí jeden projekt a výzva Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutý región SR 19 projektov.

Na šesť dopytovo-orientovaných výziev bola vyčlenená alokácia 30 miliónov eur. Po prvom hodnotiacom kole tak zostala na ďalšie projekty mimovládnych organizácií alokácia 11 766 199,39 eur. Mimovládky tak budú prostredníctvom svojich projektov spolupracovať na tvorbe lepších verejných politík, no tiež posilnia občiansku informovanosť a participáciu vo viacerých oblastiach života.

Úspešným žiadateľom gratulujeme!

OP EVS