Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci vyhlásených výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Prvých 21 schválených projektov v celkovej sume 5 277 181,41 eur bolo schválených v rámci troch výziev, a to Občianska informovanosť a participácia – rozvinutejší región SR, Tvorba lepšej verejnej politiky – rozvinutejší región SR a Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutý región SR. Mimovládne neziskové organizácie tak budú prostredníctvom svojich projektov spolupracovať na tvorbe lepších verejných politík, no tiež posilnia občiansku informovanosť a participáciu vo viacerých oblastiach života.