Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Uskutočnilo sa 5. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP EVS

Dňa 30.5.2016 sa uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa za účasti štátnej tajomníčky Denisy Sakovej, ako i zástupcov Európskej komisie. Účelom stretnutia bolo najmä schválenie výročnej správy o vykonávaní OP EVS za roky 2014-2015. Medzi bodmi programu bola i informácia o progrese reformy verejnej správy a odpočet plnenia komunikačného plánu.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Výzva na odborných hodnotiteľov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. 5. 2016 Vyzvú na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok  pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa. Bližšie informácie sú dostupné v časti: http://www.reformuj.sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/.

Seminár Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí
Zdroj: MV SR

Slovensko na ceste za vyššou hodnotou za verejné peniaze a kvalitnejším štátnym aparátom

Podľa hodnotenia Európskej komisie vykazuje Slovensko nedostatky vo verejnej správe, ktoré poškodzujú podnikateľské a investičné prostredie, ako aj efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov. Komisia, ale aj OECD, poukazujú najmä na nedostatok strategickej koordinácie medzi rezortmi, nedostatočné analyzovanie a vyhodnocovanie politík, strategických cieľov a verejných výdavkov, ako aj slabé dopadové štúdie v oblasti legislatívy a regulácie. Pretrvávajúce … Čítať ďalej

Predstavenie hasičskej techniky deťom na Dni Európy v Bratislave
Zdroj: MV SR

Návštevníkom osláv Dňa Európy sme predstavili operačné programy v správe rezortu vnútra

V pondelok 9. mája bolo centrum Bratislavy dejiskom osláv Dňa Európy. Okrem koncertov, tanečných vystúpení a prezentácie krajín Európskej únie patrilo Hlavné a Primaciálne námestie aj predstaveniu operačných programov a pomoci z Európskej únie. Ministerstvo vnútra ako prijímateľ projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie ukázalo návštevníkom najnovšiu hasičskú techniku na boj proti povodniam. Verejnosti predstavilo aj tému modernizácie … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Správu si môžete prečitať tu.

logo Sekcie kontroly a prevencie korupcie OLAF
Zdroj: Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Prieskum miery informovanosti o boji proti podvodom

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Zúčastniť prieskumu sa môžete tu.

Zasadnutie MV SR s predstaviteľmi OECD
Zdroj: MV SR

Modernizácia verejnej správy na Slovensku optikou OECD

Tím expertov z  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  strávil mapovaním verejnej správy na Slovensku takmer celý rok. Výsledkom ich skúmania je komplexná správa o jej súčasnom stave. Odborníci OECD s bohatými medzinárodnými skúsenosťami v nej zhodnocujú doterajšie úsilie a pokrok a tiež prinášajú na mieru šité odporúčania pre ďalšiu fázu reformy verejnej správy na Slovensku. Slovensko na ceste za … Čítať ďalej

Seminár Nástroje na skvalitňovanie verejnej správy na Slovensku
Zdroj: MV SR

Európska komisia predstavila v Bratislave príručku pre skvalitňovanie verejnej správy

Skvalitňovanie služieb poskytovaných verejnými inštitúciami vrátane súdov patrí medzi priority Európskej únie vytýčené na obdobie rokov 2014-2020. Európska komisia sa preto rozhodla podať pomocnú ruku členským štátom a pripravila pre nich príručku, ktorá má slúžiť ako inšpirácia pri implementácií operačných programov zameraných na zefektívňovanie verejnej správy. Slovenskej odbornej verejnosti prišiel do Bratislavy dokument predstaviť jeho autor Florian … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov na Dobrom trhu na Panenskej v Bratislave
Zdroj: MV SR

Napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľuďom v núdzi

Panenská ulica v historickom centre hlavného mesta 15. septembra opäť ožila Dobrým trhom. Pouličný festival už piaty rok spestruje mestský verejný priestor v Bratislave a tento rok mal na Dobrom trhu svoju premiéru aj tím zo sekcie európskych programov ministerstva vnútra, ktorý sídli na Panenskej 21. „Pomáhať druhým by malo byť samozrejmosťou. Teším sa, že môj tím cíti … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2014 (tzv. „PIF správu“)

Členské štáty sú čoraz efektívnejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, pri odhaľovaní a stíhaní väčšieho počtu prípadov podvodov než v predchádzajúcom roku. Celkovo bolo v roku 2014 vyšetrovaných  1649 prípadov, čo je o 2% viac než v roku 2013.  Toto je kľúčové zistenie výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ. Komisia však zároveň … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Pripravujeme 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Pracovný tím sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR pripravuje tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2015 v Bratislave. Monitorovaciemu výboru predložíme na schválenie zámery národných projektov, ktoré môžu žiadatelia zaslať riadiacemu orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa mailom na opevs@minv.sk do 17. augusta 2015. Vzor zámeru národného projektu je … Čítať ďalej

Klientske centrum v Bratislave
Zdroj: MV SR

Modernizácia verejnej správy z eurofondov dostala zelenú

Ani v súčasnosti sa občan pri styku s úradmi nevyhne dlhým radám, papierovaniu, nekonečnému podpisovaniu a pečiatkam. Podporiť moderné a efektívne služby, ktoré majú nahradiť tradičný model verejnej správy plánuje v najbližších rokoch rezort vnútra s pomocou operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho monitorovací výbor schválil prvý kľúčový balík projektových zámerov, ďalší je na rade v septembri. Slovensko čaká komplexná zmena … Čítať ďalej

logo Sekcie kontroly a prevencie korupcie OLAF
Zdroj: Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Veľká výkonnosť vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovníkom EÚ hmatateľné výsledky

Dňa 2. júna 2015 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) 15. výročnú správu o svojej činnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej aj „Výročná správa“). V roku 2014 dosiahol OLAF vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. OLAF uzavrel veľký počet vyšetrovaní, pričom zároveň pokračoval v trende … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov MV SR, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Zmena poštovej adresy sekcie európskych programov

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1. júna 2015 sekcia európskych programov Ministerstva vnútra SR zmenila svoju poštovú adresu. Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPanenská 21812 82 Bratislava Zmena sa týka nasledovných odborov: – odbor organizačný – odbor operačného programu Efektívna verejná správa – odbor adaptácie … Čítať ďalej

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Členovia monitorovacieho výboru pre OP EVS rokovali druhýkrát

Dňa 21. 5. 2015 sa konalo druhé zasadnutie monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa. Členovia monitorovacieho výboru schválili Komunikačnú stratégiu pre OP EVS a Plán hodnotenia OP EVS pre programové obdobie 2014 – 2020. Na rokovaní bol schválený prvý balík zámerov národných projektov, ktoré budú realizované inštitúciami štátnej správy, samosprávy aj tretieho sektora.  

Seminár na tému Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy na Slovensku
Zdroj: MV SR

S expertmi OECD o dôležitosti kvalitných elektronických služieb pre občanov a podnikateľskú sféru

Workshop na tému elektronickej verejnej správy sa ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy konal  27. a 28. apríla 2015 v Bratislave pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva vnútra SR. Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenským ústrednými orgánmi štátnej správy Public Governance Review, t.j. správu o … Čítať ďalej

Seminár na tému Zlepšenie vládnej schopnosti riadiť a viesť rozvoj  a implementáciu politiky
Zdroj: MV SR

Experti OECD pomáhajú s budovaním efektívnej verejnej správy na Slovensku, konal sa prvý seminár

V dňoch 9. a 10. apríla sa konal v Bratislave prvý z piatich plánovaných seminárov odborníkov OECD s predstaviteľmi štátnej správy na tému Zlepšenie vládnej schopnosti riadiť a viesť rozvoj  a implementáciu politiky. Interaktívne semináre so zástupcami verejnej správy sú súčasťou projektu Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy Ministerstva vnútra SR s OECD. Spolupráca s OECD stavia na zhodnotení aktuálneho stavu verejnej správy … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Čerpanie eurofondov na efektívnu verejnú správu bude kontrolovať 25 zástupcov štátu, samosprávy aj tretieho sektora

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa zriadil monitorovací výbor. Jeho úlohou je dohliadať na čerpanie financií z európskych a štrukturálnych fondov pri skvalitňovaní verejnej správy. Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí monitorovací výbor schválil aj kritériá, podľa ktorých bude prebiehať výber podporených projektov. Minister vnútra Robert Kaliňák ako predseda monitorovacieho výboru ocenil podporu Európskej … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS má za sebou úvodné zasadnutie

Dňa 24.2.2015 sa konalo prvé zasadnutie monitorovacieho výboru pre Operačný program Efektívna verejná správa, ktorého sa zúčastnili okrem jeho členov a pozorovateľov aj zástupcovia Európskej komisie. Rokovanie otvoril jeho predseda minister vnútra SR Robert Kaliňák. Na rokovaní boli schválené základné dokumenty potrebné pre fungovanie výboru, ako štatút a rokovací poriadok. Výbor tiež schválil kritériá pre výber … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Európska komisia schválila Slovensku operačný program pre verejnú správu

Schválený program Európskeho sociálneho fondu má zefektívniť verejnú správu na Slovensku. Prináša možnosti investovať  335 miliónov eur do podpory inštitucionálnej kapacity, efektívneho  súdneho systému a tiež do zvýšenia vymáhateľnosti práva. Operačný program Efektívna verejná správa bude čerpať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v období  2014-2020. Podporené projekty budú zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, podporu vysokej úrovne … Čítať ďalej