Logo OP-EVS

Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete


Naplnenie projektu19%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
4 124 384,81
eur
Od začiatku projektu
4 rok.
4 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
9 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011L605

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Odbor prevencie kriminality


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2015 - január 2021

Kategória projektu: Verejné služby

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenska, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 17
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet zavedených inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet okresných úradov, ktoré implementovali inovované procesy
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 8
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 584
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 24
4%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 548
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 2
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 312
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 249
80%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 95
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 1
1%
Zavedený jednotný systém prevencie kriminality
Východisková hodnota: 1
Cieľová hodnota: 0
Aktuálna hodnota k :
1%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Zavedený jednotný systém prevencie kriminality
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie