DOPYTOVO-ORIENTOVANÉ PROJEKTY – PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: január 2021 - december 2022

Zoznam projektov:

Príprava kvalitných súdnych kapacít KS PO – 314020BMS7
Príprava kvalitných súdnych kapacít KSTT – 314020BMS8
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS BA – 314020BMT2
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS KE – 314020BMS5
Príprava kvalitných súdnych kapacít na Krajskom súde v Nitre – 314020BMT4
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS v TN – 314020BMS2
PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT – ŠTS – 314020BMS3
Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému KS ZA -314020BMS1
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS BB – 314020BMT3

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: október 2021 - december 2023

Navrhovaný národný projekt synergicky a komplementárne dopĺňa zrealizované predchádzajúce aktivity v národných projektoch podporených v rámci prioritnej osi 2 operačného programu Efektívna verejná správa orientované na oblasť justície a podstatnou mierou podporuje implementačnú rovinu reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a to aj podporou praktického zavádzania opatrení vyplývajúcich z Novej súdnej mapy do praxe, rovnako aj zabezpečením kontinuálneho a podrobného monitorovania a hodnotenia výkonnosti súdov a prehlbovaním optimalizačných opatrení týkajúcich sa hospodárenia a zvyšovania efektívnosti pri distribúcii potrebných zdrojov a kapacít v rezorte v podmienkach Novej súdnej mapy.

Cieľom predmetného projektu je zabezpečiť implementačnú rovinu reforiem, ktoré sú stanovené pre oblasť justície v Pláne obnovy a odolnosti SR tak, aby v dynamickom politickom prostredí zvládol rezort MS SR zrealizovať celý rad úloh a procesov týkajúcich sa zmien v súdnom systéme na základe rámca Novej súdnej mapy spôsobom, ktorý zabezpečí čo najmenší negatívny dopad na praktický výkon súdnictva a zároveň zabezpečí výkon súdnictva v novom a kvalitnejšom prostredí.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.2 – Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Trvanie projektu: december 2020 - december 2022

Cieľom národného projektu je zvýšenie povedomia o ADR v civilnej a trestnej oblasti zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a širšej verejnosti a zároveň posilnenie prístupu k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi. Výsledným efektom bude predloženie reformy s návrhom inštitucionálneho riešenia a zabezpečenia činnosti efektívnejšieho využívania ADR v podmienkach Slovenskej republiky. V projekte sa plánuje otestovanie dvoch hypotéz, ktorými by sa malo zabezpečiť lepšie aplikovanie alternatívneho riešenia sporov na Slovensku, a to prostredníctvom pilotného zabezpečenie poskytovania mediácie ako služby verejnosti bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii a pilotného zavedenia špecialistu pre oblasť trestnej mediácie.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.2 – Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Trvanie projektu: január 2018 - december 2021

Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti Najvyššieho súdu, zvýšenie transparentnosti NS SR, optimalizácia organizácie práce Kancelárie NS SR a implementácia inovatívnych riešení, v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna verejná správa, podporujúc prioritnú os „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“.
V podmienkach ODAK ide najmä o prehĺbenie odborného aspektu činnosti sudcov a asistentov sudcov, zvýšenie odbornej kvality podkladov rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu, podporu zjednocovacej činnosti a v neposlednom rade aj o zefektívnenie práce sudcov a o snahu prispieť k skráteniu dĺžky konania a zvýšeniu kvality súdneho rozhodnutia ako výsledku tohto konania.

52%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: máj 2018 - jún 2021

Hlavným cieľom projektu je komplexné zvýšenie kvality procesov v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbore“) a zavedenie jednotného systému riadenia kvality procesov, čo bude mať za následok zrýchlenie a zvýšenie efektivity a objektivity v rozhodovacích procesoch.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: február 2018 - január 2021

Národný projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získanie odborných znalostí má efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti, ako aj administratívneho personálu súdov. Cieľom národného projektu je zabezpečiť také vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu justície, schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti systémov a kvality služieb a tvorby politík a stratégií.

56%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania pre sudcov a justičných zamestnancov


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.2 – Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Trvanie projektu: september 2017 - jún 2022

Cieľom projektu je zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov (justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu, probační a mediační úradníci, súdni tajomníci) a tým zvýšenie vymáhateľnosti práva.

84%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: august 2016 - december 2020

Cieľom národného projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre efektívnejší výkon súdov. Projekt je zameraný na optimalizáciu procesov vo výkone súdnej moci a vo výkone súdu, zvýšenie ich účinnosti a zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom navonok, na optimalizáciu procesov na MS SR vrátane zjednocovania pracovných procesov a postupov na účely zefektívnenia činnosti.

39%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu