Logo OP-EVS

Projekt

Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
4 606 794,24
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
1 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
1 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314021CLB3

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Prioritná os 2:
Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Špecifický cieľ:

2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: január 2022 - december 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom projektu je implementácia vhodných podmienok pre rodinnoprávnu agendu na všetkých súdoch SR, vytvorenie dôslednejších procesnoprávnych základov a zjednotenie postupu v celoslovenskom rozsahu s rešpektom k regionálnym odlišnostiam a následné zverejnenie a evaluácia dát z celoslovenského overovania.

Hlavnými cieľmi sú:
Zabezpečenie špecializácie vyšších súdnych úradníkov a zodpovedných  zamestnancov justície – efektívnejšie prideľovanie pracovníkov, vyššia špecializácia, čo povedie k vyššej produktivite a kvalite podporných služieb;
Zavedenie a overovanie funkčnosti a použiteľnosti sociálnych inovácií v rodinnoprávnej agende;
Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende vrátane opatrení na optimalizáciu riadenia ľudských zdrojov v justícii a rezorte MS SR;
Cieľ projektu sa napĺňa riešením čiastkových úloh v rodinnoprávnej agende:
Zabezpečenie a podpora prehlbovania špecializácie vyšších súdnych úradníkov  a zamestnancov justície na základe optimálnej štruktúry súdnictva – aplikácia zriadenia špecializovaných sekcií na súdoch (prijatie cca 56 zamestnancov v rezorte justície), ktorej výsledkom bude zriadenie špecializovaných sekcií v rodinnoprávnej agende na jednotlivých súdoch;
Zavedenie a overovanie funkčnosti a použiteľnosti sociálnych inovácií v rodinnoprávnej agende – interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov, širšie využívanie mimosúdneho riešenia, pravidlo osobného vypočutia dieťaťa sudcom vo vhodne upravených priestoroch súdu s podporou pre náležitú metodológiu vypočutia dieťaťa, vrátane pravidla „do mesiaca prvé stretnutie s účastníkmi konania“;
Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende – vytvorenie procesného modelu lokálnej spolupráce zúčastnených subjektov a inštitúcii pri riešení vecí rodinného práva súkromného a zefektívnenie ich spolupráce – postup jednotlivých profesií a zúčastnených subjektov v interdisciplinárnom konaní je potrebné zladiť. Iba na základe vhodnej koordinácie vstupuje do riešenia vždy práve tá profesia, jej prínos je v tú danú chvíľu najväčší.  Preto je potrebné takýto procesný model spolupráce vytvoriť na základe implementácie a spätnej väzby vo forme metodickej podpory a vzdelávania zo strany MS SR. Vzdelávanie bude prebiehať formou seminárov a workshopov, ktoré účastníkom prinesú praktické know-how a budú určené zástupcom profesií a inštitúcií, ktorý sú účastníkmi na interdisciplinárnom konaní.


Odpočet projektu