Logo OP-EVS

Projekt

DOPYTOVO-ORIENTOVANÉ PROJEKTY – PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
3 030 363,68
eur
Od začiatku projektu
3 rok.
0 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
1 mes.

O projekte

ITMS kód projektu:

Prijímateľ: Súdy


Prioritná os 2:
Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Špecifický cieľ:

2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: január 2021 - december 2022

Kategória projektu: Súdny systém

Zoznam projektov:

Príprava kvalitných súdnych kapacít KS PO – 314020BMS7
Príprava kvalitných súdnych kapacít KSTT – 314020BMS8
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS BA – 314020BMT2
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS KE – 314020BMS5
Príprava kvalitných súdnych kapacít na Krajskom súde v Nitre – 314020BMT4
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS v TN – 314020BMS2
PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT – ŠTS – 314020BMS3
Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému KS ZA -314020BMS1
Príprava kvalitných súdnych kapacít – KS BB – 314020BMT3


Odpočet projektu