Logo OP-EVS

Projekt

PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
8 991 814,94
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
4 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
1 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314020DGC1

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Prioritná os 2:
Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Špecifický cieľ:

2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: október 2021 - december 2023

Kategória projektu: Súdny systém

Navrhovaný národný projekt synergicky a komplementárne dopĺňa zrealizované predchádzajúce aktivity v národných projektoch podporených v rámci prioritnej osi 2 operačného programu Efektívna verejná správa orientované na oblasť justície a podstatnou mierou podporuje implementačnú rovinu reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a to aj podporou praktického zavádzania opatrení vyplývajúcich z Novej súdnej mapy do praxe, rovnako aj zabezpečením kontinuálneho a podrobného monitorovania a hodnotenia výkonnosti súdov a prehlbovaním optimalizačných opatrení týkajúcich sa hospodárenia a zvyšovania efektívnosti pri distribúcii potrebných zdrojov a kapacít v rezorte v podmienkach Novej súdnej mapy.

Cieľom predmetného projektu je zabezpečiť implementačnú rovinu reforiem, ktoré sú stanovené pre oblasť justície v Pláne obnovy a odolnosti SR tak, aby v dynamickom politickom prostredí zvládol rezort MS SR zrealizovať celý rad úloh a procesov týkajúcich sa zmien v súdnom systéme na základe rámca Novej súdnej mapy spôsobom, ktorý zabezpečí čo najmenší negatívny dopad na praktický výkon súdnictva a zároveň zabezpečí výkon súdnictva v novom a kvalitnejšom prostredí.


Odpočet projektu