Logo OP-EVS

Projekt

Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 422 860,58
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
8 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
5 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314021BGN2

Prijímateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky


Prioritná os 2:
Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Špecifický cieľ:

2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

2.2 – Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Trvanie projektu: jún 2021 - august 2023

Kategória projektu: Súdny systém

Základným cieľom národného projektu je optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti Najvyššieho súdu SR a Kancelárie NS SR v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna verejná správa, podporujúc prioritnú os „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ a v súlade so schváleným reformným zámerom „Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti“.
Počas implementácie projektu sa posilnia odborné a analytické kapacity NS SR vrátane posilnenia personálnych kapacít v oblasti dátovej a procesnej analytiky. Súčasťou projektu bude tvorba procesov súdneho manažmentu najvyššieho súdu, ktorá je zameraná na procesné mapovanie výkonu súdnictva – obehu súdneho spisu a  súdneho manažmentu najvyššieho súdu. Tým sa dosiahne zmapovanie procesov aj odborných činností, ktoré logicky a vhodne dopĺňa optimalizáciu procesov v rámci projektu „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“, počas ktorého prebehla optimalizácia v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky, správy majetku a iných podporných útvarov KNS SR.
Zrealizuje sa optimalizácia výberového konania na analytikov a asistentov sudcov, čím sa prispeje k zvýšeniu odbornosti, profesionality a skvalitneniu činnosti analytikov a asistentov sudcov vhodne nastaveným výberovým konaním, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu kvality rozhodovacej  a zjednocovacej činnosti NS SR.
Súčasťou projektu bude modernizácia knižnice a informačného centra s cieľom zlepšiť rozsah a kvalitu ich služieb pre zamestnancov KNS SR, sudcov, asistentov sudcov, účastníkov konania a ďalších relevantných subjektov.
Zavedie sa protikorupčný manažérsky systém podľa normy  ISO 37001 ako nástroj proti korupcii a zavádzanie protikorupčných opatrení v podmienkach KNS SR a Najvyššieho súdu SR.
Zámerom realizácie projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany NS SR o rozhodovacej činnosti a dianí na NS SR a zavedením protikorupčného manažérskeho systému posilniť transparentnosť Najvyššieho súdu SR a Kancelárie NS SR. Prostredníctvom optimalizácie procesov sa zvýši kvalita rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR, podporí sa strategické riadenie KNS SR a prispeje sa k posilneniu transparentnosti, čím sa zvýši dôveryhodnosť verejnosti v súdny systém.


Odpočet projektu