Logo OP-EVS

Projekt

Dopytovo-orientované projekty – Občianska informovanosť a participácia


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
11 855 015,45
eur
Od začiatku projektu
4 rok.
3 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
8 mes.

O projekte

ITMS kód projektu:

Prijímateľ: Mimovládne neziskové organizácie


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - október 2021

Kategória projektu: Občianska spoločnosť

Zoznam projektov:

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

 • Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave
 • Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy
 • Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv
 • Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií
 • Občianska participácia na lokálnej úrovni
 • Kľúč k domovu
 • Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia
 • Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti
 • Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0
 • Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry
 • Zelená zeleni
 • Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl
 • Budovanie siete pre podporu sestier SR s cieľom ich stabilizácie a zlepšenia podmienok pre výkon povolania (národná úroveň)

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

 • Spoločnosť bez bariér
 • Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni
 • Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK
 • Vidiecka mládež v regióne
 • Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
 • Spoločne za lepšiu verejnú environmentálnu politiku
 • Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta
 • Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé)
 • Schola ludus 21 – Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania
 • Verejné priestory naživo
 • Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny
 • Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne
 • Chceme byť informovaní
 • Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe
 • Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečenejšie Košice
 • ENPAUS (energia – participácia – úspory)
 • Otvorené dáta v regiónoch Slovenska
 • TAVES – tlačová agentúra verejnej správy
 • Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja
 • Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky
 • Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy
 • Prešovská participatívna platforma
 • Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)
 • Podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunít regiónu Gemer-Malohont-Novohrad
 • Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Rozvinutejší región SR

 • Migračný kompas


Odpočet projektu