Logo OP-EVS

Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
4 499 686,04
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
5 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
5 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011G102

Prijímateľ: Ministerstvo financií SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - marec 2020

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom projektu je zmapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych činností vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov, ktoré budú vo vybraných inštitúciách verejnej správy aplikované pri implementácii Centrálneho ekonomického systému. Ide najmä o činnosti v oblasti vedenia účtovníctva, správy majetku, materiálového hospodárstva, ľudských zdrojov, hotovostných a bezhotovostných finančných operácií, realizácie rozpočtu, výkazníctva, kontrolingu a iných. V rámci projektu dochádza aj k návrhu legislatívnych a metodických úprav s cieľom optimalizácie podporných a administratívnych procesov.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 7
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zmapovaných a katalogizovaných podporných a administratívnych procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 120
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet analyzovaných informačných systémov subjektov VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 800
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 80
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%

Dokumenty na stiahnutie