Logo OP-EVS

Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy


Naplnenie projektu52%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
13 864 905,02
eur
Od začiatku projektu
3 rok.
1 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
10 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011I760

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: apríl 2017 - marec 2021

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom tohto projektu je posilniť, resp. zlepšiť analytické útvary na ústredných orgánoch štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“), kde už v súčasnosti určitá forma analytických útvarov existuje, resp. vybudovať analytické útvary na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Úlohou analytických útvarov je na základe odborných znalostí, skúseností, analytických poznatkov a dôkazov zlepšiť tvorbu politík, kvalitu regulácie a kontrolu verejných financií. Cieľom je taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 1
100%
Počet subjektov VS, ktoré získali podporu na zavedenie a / alebo posilnenie analytických jednotiek
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 14
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 11
79%
Počet subjektov VS s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 14
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 3
21%
Počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 84
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 43
51%
Počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/alebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 84
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 38
45%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 6
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 1
17%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 1
100%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 11
Aktuálna hodnota k 18.10.2019: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Počet posilnených a novovytvorených analytických jednotiek
Východisková hodnota: 7
Cieľová hodnota: 13
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 7
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie