Logo OP-EVS

Projekt

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu


Naplnenie projektu26%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
2 974 404,25
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
4 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314021H108

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.2 – Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Trvanie projektu: marec 2017 - január 2021

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom národného projektu je zvýšenie efektívnosti súdneho systému prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb poskytovaných MS SR a organizáciami rezortu spravodlivosti. Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb poskytovaných v rezorte, posilnenie analytických a metodických kapacít v rezorte spravodlivosti. Cieľom je posilniť interné analytické kapacity MS SR prostredníctvom podpory 10 analyticko-metodických pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe koncepcií, stratégii a akčných plánov pre proces reformy justície a ďalších reforiem zavádzaných v rezorte spravodlivosti.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 10
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 3
30%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 50
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 38
76%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 118
Aktuálna hodnota k 3.4.2019: 58
49%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 14
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zamestnancov analytickej jednotky justície, ktorí boli vyškolení a absolvovali prax za účelom vykonávania analytických činností v oblasti justície
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 14
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet vyškolených zamestnancov pracujúcich v rámci analytickej jednotky justície v období 2 roky po ukončení projektu
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 9
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%

Dokumenty na stiahnutie