VYDANIE USMERNENIA Č. 1 k vyzvaniu na projekt technickej pomoci s kódom vyzvania č. OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo dňa 17. augusta 2023 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekt technickej pomoci s názvom VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM  PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2 (Usmernenie č. 1 je zverejnené pri vyzvaní).