OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – menej rozvinutý región SR – II. hodnotiace kolo

 

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na občiansku informovanosť a participáciu. Oprávneným územím je menej rozvinutý región SR.

Kód výzvy je OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5.

Informácia k dokladaniu požadovaných dokumentov podľa ITMS2014+

V súvislosti s vydanými Usmerneniami č. 2 a 3 k Výzve OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – menej rozvinutý región SR č. OP EVS DOP-PO1-SC1 1-2017-5 si dovoľuje RO pre OP EVS upozorniť, že v ITMS2014+ sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku v zmysle prvého znenia Výzvy z 12. mája 2017. RO pre OP EVS nemenil znenie dotknutých podmienok poskytnutia príspevku z dôvodu možného vzniku problémov so Žiadosťami o NFP na strane žiadateľov.

Žiadateľ nemá povinnosť k zmeneným podmienkam v ITMS2014+ dokladať žiadne prílohy (resp. môže doložiť prázdny dokument) a RO pre OP EVS v relevantných prípadoch overí naplnenie tejto podmienky z existujúcich interakcií IS v ITMS2014+ alebo priamo z relevantných referenčných registrov. V prípade zistenia nesúladu informácii ohľadom dotknutých podmienok bude žiadateľ vyzvaný na vysvetlenie v rámci administratívneho overovania v procese konania o Žiadosti o NFP.

 

Dokumenty na stiahnutie