Logo OP-EVS

Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a publicity v rámci OP EVS


Naplnenie projektu78%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
862 593,52
eur
Od začiatku projektu
7 rok.
3 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
3 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314031Q662

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 3:
Technická pomoc
Špecifický cieľ:

3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP

3.2 – Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie OP

Trvanie projektu: január 2017 - december 2023

Kategória projektu: Technická pomoc

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP EVS prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej OP EVS), zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širšej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím nástrojov masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov a zabezpečenie povinných hodnotení v súlade s čl. 54 a 56 všeobecného nariadenia a v súlade so Systémom riadenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 v rámci OP EVS.

Projekt je zameraný na refundáciu výdavkov spojených s realizáciou služobných ciest zamestnancov, zvyšovaním odborných zručností a vedomostí, organizáciou resp. účasťou na koordinačných poradách, seminároch, konferenciách, výboroch na území SR a členských krajín EÚ, na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním informovanosti širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose. Predmetom refundácie sú aj výdavky spojené so zabezpečením povinných hodnotení.

Oprávnenou skupinou sú zamestnanci Riadiaceho orgánu (ďalej RO) zapojení do implementácie OP EVS. Za oprávnené osoby sa vo všeobecnosti považujú zamestnanci prijímateľa, t.j. pracovníci odboru Operačného programu Efektívna verejná správa, organizačného odboru a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) a iné osoby podieľajúce sa na procesoch implementácie OP EVS.

Hlavné typy aktivít projektu sú: 1. Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS, 2. Monitorovanie a hodnotenie operačného programu, 3. Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu. K prvému typu aktivity „Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS“ je priradená hlavná aktivita projektu „Vzdelávanie a režijné aktivity subjektov“.  K druhému typu aktivity „Monitorovanie a hodnotenie operačného programu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Analýzy a štúdie“ a k tretiemu typu aktivity „Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Publicita“.

 


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 42
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 21
50%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 4
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 3
75%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 938
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 828
88%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže
Východisková hodnota: 5
Cieľová hodnota: 4
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 4
100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%