Logo OP-EVS

Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS – I. (projekt je riadne ukončený)


Naplnenie projektu92%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
6 374 239,53
eur
Od začiatku projektu
9 rok.
1 mes.
Do ukončenia projektu
4 rok.
2 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314031A679

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 3:
Technická pomoc
Špecifický cieľ:

3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP

Trvanie projektu: november 2014 - september 2019

Kategória projektu: Technická pomoc

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít riadiaceho orgánu OP EVS s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov. Predkladaný projekt je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov RO podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti.

Medzi mzdové výdavky sú zahrnuté mzdy, odmeny, povinné odvody za zamestnávateľa ako aj povinné sociálne náklady – ošetrovné, PN. Časové obdobie v rámci obdobia oprávnenosti výdavkov, za ktoré sa budú financovať mzdové výdavky, je obdobie od roku 2014 do 2018. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru operačného programu efektívna verejná správa, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) vrátane zamestnancov mimopracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP EVS.

Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR. Na sledovanie cieľa projektu bola definovaná cieľová hodnota pre merateľný ukazovateľ projektu „Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci“, ktorá bude vykazovaná ako priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít, ktorých mzdové náklady sú financované z technickej pomoci OP prepočítané na FTE.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 48
Aktuálna hodnota k 31.12.2019: 44,83
92%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%