Logo OP-EVS

Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy (projekt je riadne ukončený)


Naplnenie projektu100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
483 835,34
eur
Od začiatku projektu
7 rok.
3 mes.
Do ukončenia projektu
6 rok.
3 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011D323

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: marec 2017 - február 2018

Kategória projektu: Ľudské zdroje

Cieľom národného projektu je zavedenie jednotného systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy založeného na dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov v tejto oblasti pri uplatňovaní systémového prístupu vo vzdelávaní a stanovených minimálnych štandardoch ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci verejnej správy na všetkých úrovniach a projekt bude realizovaný po celom území Slovenskej republiky.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 5
100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%