Logo OP-EVS

Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS – II.


Naplnenie projektu100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
7 402 609,49
eur
Od začiatku projektu
4 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
9 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314031AND2

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 3:
Technická pomoc
Špecifický cieľ:

3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP

Trvanie projektu: október 2019 - jún 2023

Kategória projektu: Technická pomoc

Projekt „Financovanie miezd pre OP EVS – II“ je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov riadiaceho orgánu podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti, ktoré sa týkajú prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP EVS. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít RO OP EVS. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 50 (FTE), dĺžka realizácie projektu je 45 mesiacov.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Východisková hodnota: 52.25
Cieľová hodnota: 50
Aktuálna hodnota k 31.12.2023: 50
100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%