V prípade overenia podmienok poskytnutia príspevku 2.1.6 a 2.1.7 je postačujúca neoverená kópia uznesenia?

Áno, je postačujúca dostatočne kvalitná fotokópia, čo však nezbavuje Žiadateľa zodpovednosti za jej úplnosť, pravdivosť a správnosť. Táto skutočnosť je zakotvená v čestnom vyhlásení v časti 15 ŽoNFP, kde Žiadateľ (jeho štatutárny orgán) čestne vyhlasuje a podpisom potvrdzuje uvedené skutočnosti.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie