Pre prijímateľa – Ako viesť účtovníctvo na projekte?

V zmysle § 39 zákona o príspevku z EŠIF prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou, účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu:

  • na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva;
  • v účtovných knihách podľa § 15  zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Prijímateľ vedie účtovné prípady týkajúce sa projektu v syntetickej ako aj v analytickej evidencii účtovníctva, aby bolo možné jednoznačne identifikovať účtovné prípady projektu. V analytickej evidencii prijímateľ účtuje aj o jednotlivých zdrojoch financovania (prostriedky EÚ, prostriedky ŠR určené na spolufinancovanie a vlastné zdroje prijímateľa – v prípade prijatia ako aj úhrady prostriedkov – týka sa poskytnutia a zúčtovania zálohovej platby). V prípade systému refundácie prijímateľ nevedie evidenciu na úrovni jednotlivých zdrojov financovania, s výnimkou prijatia finančných prostriedkov na základe žiadosti o platbu. Ak prijímateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, jednotlivé účtovné zápisy sú slovne a číselne označené príslušným projektom.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie