Oznam o zverejnení „Jednotnej príručky k ŽoP“

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS informuje Prijímateľov, ktorí sú v postavení ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti o zverejnení Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy (Jednotná príručka k ŽoP) , ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO). Jednotná príručka k ŽoP je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a zosúladenia pravidiel v tejto oblasti. Jednotná príručka k ŽoP je zverejnená na webovom sídle CKO https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a webovom sídle RO pre OP EVS http://www.reformuj.sk/dokument/projektove-dokumenty/. Jednotná príručka k ŽoP nadobúda účinnosť  dňa 17.06.2022. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky k ŽoP, t.j. od 17.06.2022 sú Prijímatelia, ktorí sú v postavení ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti povinní postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke k ŽoP.