Vydanie usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo dňa 29. októbra 2021 usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania (číslo) OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1 (Usmernenie č. 1 je zverejnené pri výzve).