VYDANIE USMERNENIA Č. 1 K VYZVANIU NA NÁRODNÝ PROJEKT „POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV“

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v súlade s § 58 zákona č.292/2014 Z. z. (zákona o EŠIF) zverejnilo dňa 5. septembra 2022 usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI  A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV“ s kódom vyzvania OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9 (Usmernenie č. 1 je zverejnené pri vyzvaní).