USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 9, verzia č. 2 pre PO 2014 – 2020 k vybraným aspektom implementácie projektu PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 a projektu PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vydal dňa 26.06.2023  USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 9, verzia č. 2 pre PO 2014 – 2020 k vybraným aspektom implementácie projektu PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 a projektu PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19  v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého cieľom je usmerniť  prijímateľa/partnera ako postupovať pri zadávaní dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov PCVR1 a PCV31.