USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 10, verzia č. 1 pre PO 2014 – 2020 k ukončeniu projektov v súvislosti s koncom programového obdobia 2014-2020

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vydal dňa 02.11.2023 Usmernenie RO pre OP EVS č. 10, verzia 1 k ukončeniu projektov v súvislosti s koncom programového obdobia 2014-2020, ktorého cieľom je stanoviť Prijímateľom nenávratného finančného príspevku postup a termíny potrebné k ukončeniu projektov realizovaných v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.